Bullerskador - Hörselepidemiologisk forskning med hjälp av befintliga databaser.

Sammanfattning

Bullerskadeforskning är ett komplext område. Genom att använda en så kallad epidemiologisk forskningsmodell på studier av hörselskador och bullerexponering kan betydelsefull information om hörselskador och bullerexponering belysas. En mängd redan insamlade data och register används i detta projekt, som utgångsmaterial för en analys av samband mellan hörselskador och faktorer i arbetsmiljön.
 

Projektledare Ann-Christin Johnson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 070153

Syfte

Projektet syftar till att skapa en överblick över andelen hörselskador inom olika yrken och branscher, samt analysera sambandet mellan bullerexponering, andra faktorer i miljön och hörselskador.

Genomförande 

Inom företagshälsovården och industrin finns journalarkiv över hörsel- och bullerdata. De inventeras, med fokus på byggsektorn, pappers- och stålindustrin. För att få ett historiskt perspektiv kommer longitudinella hörsel-  och bullerdata från Flygvapnet att utnyttjas. Material från 580 piloters yrkesverksamma liv analyseras. Via Pliktverkets databas över alla som mönstrat de senaste 30 åren, ska dessutom hörseldata från unga män och kvinnor samlas in för en uppföljande studie. Även hörselenkäter från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetarskyddsverket ska studeras och ett urval av de som besvarat enkäten ska erbjudas en klinisk hörselmätning med audiogram.

För att bekräfta kvaliteten i de screening-audiogram, och därifrån insamlade data, som används inom försvaret och företagshälsovården, kommer också olika screeningmetoder att jämföras mot standardiserade tonaudiogram i ett delprojekt.

Resultat

Projektet ska sprida kunskap om hörsel och hörselskador i arbetslivet genom årliga aktiviteter inom FAS-centret. En hörselvecka tillsammans med Hörselskadades Riksförbund planeras, samt en forskarskola med doktorander inom hörselforskning, som får möjlighet att inhämta och sprida kunskaper direkt ute på arbetsplatser och företagshälsovård. Förutom publikationer i internationella tidskrifter kommer även svenska rapporter att publiceras för att göra forskningen tillgänglig för en större publik. Specifika detaljerade rapporter, anpassade till respektive företagshälsovård/industri kommer också att presenteras.