Depression och utbrändhet i människovårdande yrken

Sammanfattning

Utmattningssyndrom (utbrändhet) bland offentliganställda kvinnor, framförallt inom vården, är en vanlig orsak till långa sjukskrivningar. Sjuktalen har visserligen minskat sedan 2003, men den psykiska ohälsan ökar i vissa åldersgrupper. För att få ner antalet långtidssjukskrivna är det viktigt att kunna ställa säkra diagnoser, vilket det så kallade DU-projektet arbetet med. Denna studie var en fortsättning av det projektet som visar på tydliga mätbara förändringar i kroppen, bland annat när det gäller stresshormon och så kallade tillväxtfaktorer, hos dem som insjuknat i utmattningssyndrom.

Projektledare Marie Åsberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2000-01-01 - 2011-12-31
Beviljat totalbelopp 90 150 888 kr
Diarienummer S-25:00

Syfte

DU-projektet syftade till att öka kunskapen och förståelsen om varför utmattningssyndrom uppkommer, utveckla modeller för rehabilitering av långtidssjukskrivna inom vården och ta fram program som kan förebygga uppkomsten av utmattningssyndrom. Målet med detta projekt var att undersöka de kroppsliga förändringar som sjukdomen leder till.

Genomförande

I AFA Försäkrings databas över sjukfall finns även uppgifter om diagnoser. Där går att följa hur antalet sjukskrivna med psykiska problem började öka under 1990-talen. Data från en patientinsamling påbörjades för att undersöka och analysera de sjukskrivnas arbetssituation. Kriterier för diagnoser utarbetades i Sverige och inordnades i en skattningsskala kallad KEDS-skalan (The Karolinska Exhaustion Disorder Rating Scale) där det är möjligt att mäta utmattningssyndromets grad och som även kan vara till hjälp vid bedömning av arbetsförmåga. Projektet fortsatte det arbetet och utredde om stresshormonnivåerna normaliseras efter fem år. Det undersökte också hur så kallade tillväxtfaktorer (VEGF och EGF) påverkas hos de sjuka och om det finns något samband med sjukdomar som åderförkalkning, cancer och demenstillstånd.

Resultat

Projektets arbete med kriterier för diagnoser av utmattningssyndrom har resulterat i att Socialstyrelsen godkände diagnosen 2004. Projektet har tagit fram psykoterapeutiska behandlingsmetoder både på kognitiv och psykodynamisk grund samt manualer för gruppterapier. Stressreducerande modeller som mindfulness (en meditativ form av terapi) och kroppskännedom har utvecklats och används bland annat på Danderyds sjukhus.

Denna fortsatta studie visar att stresshormonsystemet var påverkat upp till sju år efter insjuknandet, oavsett om personen tillfrisknat eller ej, att tillväxtfaktorer i blodet var kraftigt förhöjda hos dem som insjuknat samt att risken för cancer och hjärtkärlsjukdom ökade betydligt.

Resultaten har bland annat spridits via vetenskpalig publicering och konferenser.