Kombinationseffekter av buller och andra miljöeffekter på stress, välbefinnande och prestation

Sammanfattning

Miljöfaktorer påverkar stress, välmående och prestation. Riktlinjer och forskning har oftast fokuserat på en enda faktor i arbetsmiljön. Projektet studerar de sammanlagda effekterna av negativa faktorer i arbetsmiljön, exempelvis buller, av stress och prestationsförmåga.

Projektledare Daniel Västfjäll
Organisation Chalmers Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 4 000 000 kr
Diarienummer 070118

Syfte

I många arbetsmiljöer utgör buller en hälsorisk genom att det ökar stressnivån. Projektet ska studera effekten av buller tillsammans med andra negativa faktorer i arbetsmiljön. Både påverkan av dessa faktorer och effekten av åtgärder mot dem ska undersökas.

Genomförande

Projektet inleds med en experimentfas där stressande miljöfaktorer som ljud, temperatur och luftkvalitet styrs i ett laboratorium. Dessa faktorers påverkan påverkan på stress, välmående och prestation registreras och bearbetas statistiskt för att ge en bild av sambanden. Nästa fas av projektet är en så kallad intervention där skilda miljöfaktorer undersöks i två typer av kontrorsrum: enskilt rum och öppet kontorslandskap. De negativa miljöfaktorernas inverkan på stress med mera undersöks och därefter genomförs åtgärder för att minska dem. Efter åtgärderna genomförs nya mätningar av stressnivåer, välmående och prestation.

Resultat

Den första laboratoriestudien kan ge underlag för reviderade eller helt nya riktlinjer och standarder (till exempel ISO och CEN) när det gäller mekaniskt frambringade miljöfaktorer, som ljud från fläktar. Den andra delen av studien kan ge underlag för sådana förändringar och riktlinjer när det gäller störande miljöfaktorer från människor, som högt tal och ringsignaler. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter samt presenteras vid möten. De kommer även att delges tillverkare av fläktkomponenter med flera.