Talarkomfort och röstohälsa i skolsalar

Sammanfattning

Det vanligaste kommunikationssättet i en skolsal är att tala och lyssna. Lärarens röst är det viktigaste redskapet för kommunikation med eleverna. Därför är rumsakustik i skolsalar en viktig fråga när det gäller produktivitet och arbetsmiljö i skolor och andra talarmiljöer. Röstproblem hos lärare är ett vanligt arbetsmiljörelaterat hälsoproblem som orsakas av buller. Rumsakustiken påverkar talaren till att ändra röststyrka och tonhöjd. Det saknas studier som visar sambandet mellan använd röststyrka och fysisk miljö i skolrummen och därför saknas det också rekommendationer om hur rummen ska vara utformade för att fungera bra.

Projektledare Jonas Brunskog
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2011-01-01
Beviljat totalbelopp 4 500 000 kr
Diarienummer 070142

Syfte

Projektet ska undersöka sambandet mellan rösten och rummets akustiska egenskaper, inklusive bakgrundsbuller. Det ska också undersöka sambandet mellan röststyrka, röstbelastning och andra röstvariationer. Hälsoeffekter och upplevt välbefinnande kommer att inkluderas.

Genomförande 

I en förstudie har sambandet mellan rummets egenskaper och den ljudstyrka talaren använder samt subjektiv upplevelse av att tala i rummen studerats. Det behöver relateras till hälsoproblem med rösten för att resultaten ska leda till konkreta rekommendationer. Rösthälsan inkluderas därför som en viktig del i detta projekt, både i fältstudier och i kammarförsök. Ett närbesläktat problem är den psykiska trötthet som det leder till när man vistas och arbetar i en stimmig ljudmiljö. Experimenten utförs i faktiska undervisningssituationer samt som kammarexperiment. Den största delen av arbetet i projektet kommer att utföras som ett doktorandprojekt i akustik samt ett doktorandprojekt i logopedi. För att genomföra detta behövs hjälp av andra discipliner, främst ergonomi och yrkes- och miljömedicin. Detta sker i form av en referensgrupp samt handledning.

Resultat

Resultaten ska användas för att ställa upp kriterier för rummets utformning och god talarmiljö i undervisningslokaler och andra salar för tal utan förstärkning. Resultaten av studien kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter samt presenteras vid konferenser.