Buller inom förskolan - ohälsa och preventiva insatser

Sammanfattning

Personalen inom förskolan mår allt mer dåligt på grund av stress, trötthet och hörselproblem. Projektet undersöker, med fokus på buller,  vad ohälsan beror på och försöker ta reda på vad man kan göra åt den.

Projektledare Anders Kjellberg
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 3 398 200 kr
Diarienummer 070117

Syfte

Projektet ska undersöka sambandet mellan buller och ohälsa i förskolan. Dessutom ska det utvärdera och undersöka olika praktiskt genomförbara insatser och åtgärder.

Genomförande

Ljudmätningar görs och samtidigt undersöks andra fysiska och psykosociala faktorer som kan spela in för arbetsmiljöproblemen i förskolan. Ljudmätningarna kombineras med utvärderingar av personalens hälsa. Hälsoutvärderingarna görs före och efter att olika åtgärder satts in på prov. Projektet genomförs i samarbete med tio förskolor och strategiska företrädare för Umeå kommun. Ljudmätningarna genomförs både med hjälp av stationära ljudmätare och genom att personalen bär så kallade dosimeter-mätare. Hälsoundersökningen görs med hjälp av frågeformulär om stress, utbrändhetssymptom, välmående med mera samt med hjälp av sömndagböcker, prover på stresshormon och så vidare. Dessutom svarar personalen på frågor om ljuskänslighet och deras hörsel testas.

Resultat

Projektet väntas ge nya kunskaper om orsakerna till ohälsa inom förskolan. Mycket lite forskning har genomförts tidigare inom det området. Projektet väntas även få praktisk betydelse för utvecklingsarbetet inom förskolan. Projektet innefattar även ett utbildnings- och informationsprogram. Resultaten sprids via publicering i tidskrifter och konferenser. Dessuom via utbildnings- och informationsprogram (workshops, symposier med mera). Spridning sker också via webbplatsen www.noisenetwork.se