Lärares och sjuksköterskors karriärvägar de första åren efter utbildning: En fortsättningsansökan för LUST och LÄST-projekten, 2008-2010

Sammanfattning

Närmare 7 000 nyutbildade lärare- och sjuksköterskor har följts i två forskningsprojekt som finansierats av AFA Försäkring (LUST- och LÄST-projekten). Syftet var att undersöka deras karriär och hälsa när de kom ut i arbetslivet. Resultaten visar bland annat att yrkesförberedelser under utbildningen och en bra introdution till yrket spelar stor roll för de nyutexaminerades hälsa.

Projektledare Petter Gustavsson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2008-01-01 - 2015-06-30
Beviljat totalbelopp 13 421 484 kr
Diarienummer 070106

Syfte

Projektets mål var att utvidga en databas som tidigare sammanställts så att den omfattar yrkeserfarenheter och hälsa upp till fem år efter avslutad utbildning för sjuksköterskor och tre år för lärare. Förekomsten av utbrändhet, depression, nack- och ryggvärk, eksem samt nickelallergi undersöktes. Projektet skulle också studera positiv psykisk hälsa hos deltagarna för att ta reda på vad under utbildningen som ger god grund för psykisk hälsa senare i arbetslivet. Syftet var att studera utvecklingen av främst den psykiska hälsan under övergången från studie- till yrkesliv.

Genomförande

Informationen inom LUST och LÄST utvidgades så att den omfattade längre tid och dessutom utnyttjades data från Statistiska Centralbyrån så att ett större antal lärar- och sjuksköterskestudenter kunde följas.

Resultat

Kunskaperna från projektet kan bli viktiga för såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare när de ska utveckla sin verksamhet. Projektet ger kunskaper om vad som sker över tid med studenterna, vilket få undersökt tidigare. Resultaten visar bland annat att psykisk ohälsa som depression är vanligare under utbildningen än hos nyutexaminerade och att förekomsten kulminerar under den sista terminen. Närmare var tredje nyutexaminerad lärare och sjuksköterska upplevde höga nivåer av utbrändhet under första året i yrket. Sämre yrkesförberedelser under utbildningen ökade den risken, introduktionsinsatser minskade den. Handeksem blev inte vanligare för sjuksköterskorna när de började jobba, däremot fick lärarna i större utsträckning hörselproblem som tinnitus. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering.