Arbetets betydelse för sjukdomar i rörelseapparaten - en kunskapsöversikt

Sammanfattning

Forskare är oense om vilken roll arbetsmiljön spelar för sjukdomar i den så kallade rörelseapparaten (främst värk i rygg och nacke). Projektet har gjort en kritisk granskning och översikt över forskningen inom området. Målet är bättre förebyggande åtgärder och säkrare bedömning av arbetsskador.

Projektledare Anders Norlund
Organisation Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2007-11-01 - 2010-10-30
Beviljat totalbelopp 1 700 000 kr
Diarienummer 070095

Syfte

Projektet mål var en systematisk och kritisk granskning av vetenskapliga studier av sambandet mellan arbetsmiljö och sjukdomar i rörelseapparaten. De samband som hittades skulle delas in efter hur pass mycket vetenskapliga bevis det finns för dem, på det sätt som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, brukar göra.

Genomförande

Projektet genomförde litteratursökningar i stora vetenskapliga databaser (PubMed, The Cochrane Library med flera). De artiklar som uppfyllde de kriterier som ställts upp (vetenskaplig kvalitet och omfång) samt handlade om ämnet granskades. Ett antal oberoende experter inom ortopedi, statistik, ergonomi med mera har varit knutna till projektet och över 800 artiklar har granskats i fulltext.

Resultat

Översikten visar att det finns ett måttligt starkt underlag för ett samband mellan besvär i armbåge och underarm å ena sidan och repetetivt arbete samt arbete med datormus å den andra. Det vetenskapliga underlaget var otillräckligt för att dra slutsatser om sambandet mellan exempelvis kraftkrävande arbete och besvär i nacke och axlar. Forskarna bakom projektet hävdar att det behövs, trots många studier, fler undersökningar av sambanden mellan besvär i nacke, axlar, armar och arbetsmiljön - framförallt sådana som är av bättre kvalitet. Kunskapsöversikten väntas ge bättre förebyggande åtgärder på arbetsplatserna och förbättra bedömningen av arbetsskador. Resultaten sprids huvudsakligen till försäkringsmedicinska bedömare av arbetsskador och de som arbetar med att förebygga sjukdomar i rörelseapparaten på grund av jobbet.