Buller i kontorslandskap - Experiment och interventionsstudier med normalhörande och hörselnedsatta personer

Sammanfattning

Undersökningar av störande ljud i kontorslandskap har i allmänhet varit tekniska och fokuserat på själva ljuden, men miljön som bullret förekommer i spelar stor roll. Projektet ska ge mer kunskap om ljudmiljön i kontorslandskap, om hur den påverkar hälsa och arbetsprestation samt hur den kan förbättras.

Projektledare Staffan Hygge
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2011-12-31
Beviljat totalbelopp 4 000 000 kr
Diarienummer 070112

Syfte

Projektet ska undersöka hur ljud i öppna kontorslandskap påverkar uppmärksamhet, minne, inlärning, stress och upplevd hälsa. Kunskaperna ska bidra till förebyggande åtgärder mot bullerstörningar på kontor.

Genomförande

Undersökningen genomförs med både normalhörande och hörselskadade försökspersoner. Deras hälsa och stress mäts med hjälp av frågeformulär och prover på stresshormon. Dessutom gör de minnestest, motivationstest med mera. Studien undersöker hur förändringar av ljudmiljön på kontor (huvar, skärmar, ljudabsorbenter med mera) påverkar minne, stress, motivation och så vidare. Dessutom genomförs tester i laboratoriemiljö för att se hur försökspersoner påverkas av olika ljud och förändringar av ljudmiljön.

Resultat

Resultaten visar att hög ljudnivå kan leda till trötthet och minskad motivation. De visar också att lugnande ljud under en återhämtningsperiod ger mer energi än om ljudmiljön är fortsatt bullrig. Personer med hörselskada påverkades mer negativt av höga ljud än andra. Studien visar också att ljudmiljön är en viktig faktor för hur pass nöjda kontorsanställda är med sin arbetsmiljö. Resultaten presenteras under högskoleundervisning, föredrag och konferenser. De kommer också att vara med i en doktorsavhandling. Dessutom publiceras de i populärvetenskaplig form och sprids via webbplatsen www.noisenetwork.se