Utveckling av ett handlingsinriktat arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor inom verkstadsindustrin

Sammanfattning

Projektet skapar tryggare arbetsförhållanden för kvinnor inom verkstadsindustrin. Särskild fokus har legat på att förebygga skadlig belastning, olycksfall och stress. Projektet har genomförts på olika arbetsplatser och innefattat analys av arbetsförhållanden samt samtal om förbättringar med anställda. Fem företag från verkstadsindustrin har medverkat i studien. 

Projektledare Caroline Jarebrant
Organisation Swerea IVF AB
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2007-11-15 - 2010-11-15
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 070084

Syfte

Projektets syfte var att skapa en säkrare arbetsmiljö för kvinnor inom verkstadsindustrin, bland annat genom att ta fram mer kunskap i området samt att analysera de arbetsmetoder som används. Det var också viktigt att utveckla bättre arbetsmetoder.

Genomförande

I projektet deltog fem industriföretag med riskabla arbetsmiljöer. Företag från både ytbehandlings- och fordonsindustri har varit representerade. Projektet har genomförts i nära samarbete med arbetsplatserna och innefattat bland annat samtal och dialog om förändringar och arbetsmiljö, analys och systematiskt förbättringsarbete. Både arbetsledning och medarbetare har deltagit.

För analys av arbetsförhållanden användes metoderna WEST, Ergonova och tidsgeografisk dagbok. Kompetenskartläggningar gjordes för att avgöra hur kompetensen används i förhållande till arbetsuppgifterna. Projektet tog även fram en guide till säkrare arbete för kvinnor i verkstadsindustri. Ett nära samarbete mellan forskare och berörda har varit centralt i studien.

Resultat

Projektet väntas leda till säkrare arbete för kvinnor inom verkstadsindustrin. Det väntas även ge nya metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete. Mer varierade arbetsuppgifter, ökade utvecklingsmöjligheter och minskad risk för stressrelaterad ohälsa är också förväntade resultat av forskningen.
Resultaten sprids via seminarier, artiklar och debatt. De publiceras även i en guide för praktiskt arbetsmiljöarbete.