Undersökning av spill, läckage och personalens exponering vid hantering av antibiotika inom sjukvården

Sammanfattning

Dagligen hanteras stora mängder läkemedel och antibiotika inom sjukvården. Stora personalgrupper utsätts för exponering som kan leda till oönskade hälsoeffekter, bland annat allergier och överkänslighet. Under senare tid har också risken för resistenta bakteriestammar uppmärksammats. Projektet har undersökt läkemedelsspill och läckage i vården och sett att det förekommer vid läkemedelsberedning och annan hantering. Åtgärder som exempelvis slutna system för beredning minskar läckaget.

Projektledare Olle Nygren
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-01-01 - 2009-12-30
Beviljat totalbelopp 1 384 000 kr
Diarienummer 070043

Syfte

Projektet ville kartlägga spill, läckage och exponering vid hantering av antibiotika. Målet var att hitta arbetsmoment som leder till stort spill respektive hög exponering. Dessutom skulle projektet ta fram förslag på åtgärder.

Genomförande

21 vårdavdelningar vid 16 sjukhus deltog i studien. Forskarna utvecklade en tidigare metod för så kallad screeningsundersökning av spill och läckage från läkemedel. De tog så kallade avstrykprov som analyserades med avancerade metoder, bland annat masspektronomi. Sedan diskuterade de metoder och arbetssätt med anställda vid tre avdelningar som visade höga nivåer och tog fram åtgärder utifrån diskussionerna. Nya provtagningar gjordes efter åtgärderna genomförts för att se om de haft effekt. 

Resultat

Spill och läckage förekommer vid beredning av antibiotika och annan hantering. Tre av de tjugoen avdelningarna låg på en mycket hög nivå. Slutna system för beredning, engångshandskar och mer rengöring är exempel på åtgärder som kan minska antibiotikanivåerna. Den utvecklade mätmetoden och resultatet av screeningsundersökningen har spridits, även internationellt. Resultaten sprids främst genom olika former av publicering.