Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken?

Sammanfattning

Flera branscher har problem med ökad frekvens av besvär och sjukdomar i luftvägarna, som allergier, astma och KOL. Projektet undersöker om bristande andningsskydd kan vara en av anledningarna till att vissa yrkesgrupper drabbas.

Projektledare Bengt Christensson
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2007-06-01 - 2009-06-30
Beviljat totalbelopp 1 803 000 kr
Diarienummer 070044

Syfte

Projektet vill ta reda på vilken reell skyddsfaktor andningsskydd är. Projektet vill undersöka om det finns behov av ökad kunskap om utprovning, hantering och skötsel av masken.

Genomförande

Användare och arbetsledare har intervjuats angående erfarenhet, rutin och kunskap om andningsskydd. Totalt har 86 andningsskydd testats, samtidigt som brukarna utförde sina normala arbetsuppgifter. Filtermasker, halvmasker och fläktmatade skydd ingick i undersökningen.

Resultat

Resultaten varierade från undermåligt till väl fungerande för de olika typer av skydd som testades. Intervjuresultatet visade att det finns ett stort utbildningsbehov hos både brukare och arbetsledare. Resultaten redovisas i form av skyddsfaktorer, det vill säga hur många gånger renare luften är innanför än utanför masken.