Arbetsplattform för takarbeten

Sammanfattning

Takarbete är farligt, underlaget är ofta lutande och det finns en fallrisk. För att plåtslagarna ska använda säkerhetsutrustningen krävs att den inte upplevs som ett hinder och är  otymplig och tung. Projektet utvecklar en arbetsplattform som är särskilt anpassad för säkert takarbete.

Projektledare Hans Eriksson
Organisation Plåtslageriernas Riksförbund
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2007-03-01 - 2008-12-31
Beviljat totalbelopp 300 000 kr
Diarienummer 070027

Syfte

Projektets mål var att ta fram säkerhetsutrustning för takarbete som är effektiv, ekonomisk och säker. Tanken var att utveckla en ny typ av arbetsplattform som inte bara kan hissas upp och ned utan också förflyttas i sidled. Den skulle kunna användas för såväl takläggning som arbete med exempelvis takluckor eller skorstenar.

Genomförande

En kartläggning genomfördes av befintliga metoder  och utrustning. Den användes som utgångspunkt för att tillverka en prototyp till en arbetsplattform för takarbete.

Resultat

Den lösning som projektet kom fram till ansågs åtgärda säkerhetsproblemen samtidigt som den är billig och lätt att montera. Den plattform som togs fram monteras från en ställning vid takfoten och består av stegar som sätts ihop samt ett skyddsnät. Utrustningen testades under ett plåtslageriarbete. Därefter modifierades den och testades sedan av Statens Provningsinstitut. Systemet uppfyller nu de flesta av kraven som ställs..