Samverkansprojekt för färre mjöldammsallergier i bagerier

Sammanfattning

Cirka 15 000 personer i Sverige arbetar på bagerier. Enligt mätningar har över hälften av bagerierna för mycket mjöldamm i luften och bagare drabbas oftare än andra yrkesgrupper av exempelvis astma. Några studier pekar även på risk för lungcancer. Det finns effektiva åtgärder mot mjöldammet, men kunskapen om dem måste nå ut så att de används. Projektet ska få till stånd detta genom informationsspridning och samverkan mellan olika aktörer.

Projektledare Bengt Christensson
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2007-04-01 - 2008-12-31
Beviljat totalbelopp 1 000 000 kr
Diarienummer 070013

Syfte

Småföretagare, vilket bagerier ofta är, får arbetsmiljöråd från olika aktörer. Därför har de svårt att bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva och då finns en risk att rätt saker inte görs. Projektets mål var att få till stånd åtgärder mot mjöldamm genom att få olika aktörer att samverka.

Genomförande

IVL Svenska Miljöinstitutet har fört diskussioner om åtgärder med Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet. Samarbete har också skett med exempelvis leverantörer av utrustning och myndigheter. En rapport som togs fram i en tidigare studie har använts som utgångspunkt och informationsmaterial har tagits fram om riskerna med mjöldamm, ventilation i bagerier, lämpliga åtgärder, arbetsmiljöchecklista för bagerier och konditorier samt systematiskt arbetsmiljöarbete på små bagerier.

Resultat

Information har spridits till viktiga aktörer: Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet, Arbetsmiljöverket, skolor, ventilationsföretag med flera via utskick, konferenser, träffar och andra kanaler. Tanken är att dessa aktörer har direktkontakt med målgruppen och att det är effektivare att sprida kunskaperna via dem. Merparten av materialet finns för gratis nedladdning på Prevents hemsida.