Progressionsmarkörer för humant papillomavirus inducerad cervixcancer. Utvärdering av ny teknologi i den gynekologiska hälsokontrollen.

Sammanfattning

Varje år drabbas 450 kvinnor i Sverige, oftast relativt unga, av cancer i livmoderhalsen. Var femte drabbad dör. Sjukdomens aggressivitet varierar dock stort och det finns ett stort behov av bättre diagnos och tester. Projektet studerar vad som händer när livmoderhalscancer utvecklas och tar fram nya test- och diagnosmetoder för cancertypen.

Projektledare Sonia Andersson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2005-01-25 - 2008-06-05
Beviljat totalbelopp 500 000 kr
Diarienummer 060121

Syfte

Projektets mål var att undersöka vad som händer när livmodercancer utvecklas för att upptäcka riskfaktorer och ta fram test på tumörens aggressivitet. Projektet skulle också undersöka om den nya metoden väteskebaserad cytologi (provet läggs i en vätska som bevarar cellerna) förbättrar möjligheten att upptäcka förstadier till cancer.

Genomförande

Mekanismerna bakom cancerutvecklingen studeras på biologiskt material från biopsier (vävnadsprov). Den så kallade proteinprofilen hos livmoderhalscancer, i jämförelse med vaginalcancer, kartläggs. Analys av den genetiska utvecklingen från cellförändringar till fullt utvecklad cancer görs med speciella metoder för genanalys (så kallad microarray-teknik). Förändringar i kromosomer studeras och fall där kvinnor bär på humant papillomvirus (HPV) jämförs med fall där kvinnorna inte bär på viruset. Dessutom undersöks arkivprover.

Resultat

Studien visar bland annat att vätskebaserad cytolologi är bättre än traditionella metoder för att hitta cellförändringar. Den visar också att det, på grund av den starka kopplingen mellan HPV och cancer, ofta är onödigt att vidta åtgärder för dem som inte bär på viruset. Förhoppningen är att vätskebaserad cytologi ska börja användas i stor skala. Resultaten sprids bland annat genom publicering i vetenskapliga tidskrifter.