Utlysning FoU-program: Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

– ett FoU-program om orsaker till och åtgärder för rehabilitering och förebyggande av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå

Utlysningen är stängd.

Sjukskrivningar för psykiska diagnoser har ökat i Sverige de senaste åren. Orsakerna till detta är oklara och det saknas kunskap om adekvata åtgärder, vilket försvårar såväl rehabiliteringsarbetet som det förebyggande och främjande arbetet.

Psykiska diagnoser utgör den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning bland de som arbetar inom privat sektor (Svenskt Näringsliv/LO-området). AFA Försäkrings statistik visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är den sjukfrånvaro som ökar mest för både kvinnor och män. Bland kvinnor är det den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Sjukskrivningar med en psykisk diagnos är i regel längre och det tar betydligt längre tid att komma tillbaka till arbete.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga arbetsskador. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag.

Nu satsar AFA Försäkring på uppdrag av arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv och LO – 40 miljoner kronor på FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa. Syftet med detta program är att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

Kunskapsluckor
För individen är orsakerna till god psykisk hälsa och välbefinnande respektive dålig psykisk hälsa komplexa och samvarierande. Ärftlighet, konstitution, livsbetingelser, arbetsförhållanden, sociala förhållanden, livsstil och yttre miljö spelar in. Hur orsakerna ser ut och hur de samspelar är en väsentlig kunskapslucka.

Förebyggande åtgärder, tidigt omhändertagande och kontinuitet i behandlingen minskar de negativa effekterna av psykiska besvär. För samhället är det alltså viktigt att samspelet mellan hälso- och sjukvården, arbetsplatserna, socialförsäkringarna och de normer som utvecklas påverkar beteenden i en positiv riktning för den psykiska hälsan. Hur detta bäst sker är oklart och många åtgärder är varken evidensbaserade eller utvärderade.

Diagnoserna och förståelsen för psykisk hälsa och ohälsa är diffusa, vilket i sin tur innebär att kunskaper om adekvata åtgärder och preventiva insatser också blir diffusa, svåra att utföra och att mäta.

De allra flesta personer med kroniska eller tillfälliga sjukdomar, däribland med psykisk ohälsa, arbetar framgångsrikt på hel- eller deltid. Det saknas dock kunskap om vad som främjar livssituationen och arbetsdeltagandet samt stärker arbetsförmågan.

Programmets inriktning
Den här forskningssatsningen vill överbrygga dessa kunskapsluckor och prioritera projekt, gärna på flervetenskaplig nivå, som kan bringa klarhet i de komplexa sambanden mellan de olika faktorer som påverkar den psykiska ohälsan hos arbetare i privat sektor. Skillnader mellan könen bör belysas. Den forskning som finansieras ska vara tillämpbar och kunna nyttiggöras i en nära framtid.

Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat som:

  • stärker individens möjlighet att arbeta med sin psykiska ohälsa, vilket kan gälla insatser på såväl individ som arbetsplats och samhällsnivå.
  • undersöker rehabiliterande, förebyggande och främjande åtgärder som kan genomföras för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande på individ- och gruppnivå. Detta gäller åtgärder såväl i som utanför arbetet.
  • undersöker de komplexa sambanden mellan olika faktorer på individ-, grupp-, arbetsplats- och samhällsnivå för utvecklingen av psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa.
  • studerar behandlingsmetoder, t.ex. sjukskrivning, och dess konsekvenser vid psykisk ohälsa, med särskilt beaktande av att sjukfrånvaron tenderar att vara längre vid psykisk ohälsa än vid andra diagnoser.
  • studerar om och i vilka situationer sjukskrivning är lämpligast behandlingsmetod vid psykisk ohälsa, samt vilka särskilda riskfaktorer som är förknippade med sådan förskrivning/behandlingsmetod vid psykisk ohälsa.