Kunskap minskar riskerna för unga på jobbet

Ungdomar löper enligt statistiken stor risk att skada sig på första jobbet. Ett nytt forskningsprojekt undersöker hur de introduceras i arbetsmiljö och vilka arbetsmiljökunskaper de har med sig från skolan. Målet är att minska ungdomsskadorna i arbetslivet.

En forskargrupp som leds av Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna följer en årskull gymnasieelever för att se vilken introduktion de får på sina första jobb. Forskningsprojektet påbörjades 1 oktober 2012 och pågår i tre år.

– Vi ser i statistik och vetenskapliga rapporter att ungdomar drabbas mer av skador under sina första år på jobbet. Arbetsmiljöverket har också gjort en studie som visar att regelverken inte alltid följs när unga kommer in på arbetsplatser, vilket ökar risken för skador, säger hon.

Enbart under åren 2008-2010 – visar statistik från Arbetsmiljöverket – omkom tjugo ungdomar på jobbet och drygt 9 000 fick sådana skador att de behövde sjukskrivas.

Ungdomar kommer oftast in i arbetslivet via tillfälliga jobb och timanställningar. Det ökar risken för en bristande introduktion om arbetsmiljö och risker.

Studerar ungdomars kunskaper
Forskarna undersöker vilka kunskaper ungdomar har med sig från sina yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet.

– Det är viktigt att titta både på vilka kunskaper de får med sig från skolan och vilken introduktion de får på arbetsplatserna. Med mer kunskap om arbetsmiljö får ungdomarna större förutsättningar att påverka sin situation, säger Ing-Marie Andersson.

Studien genomförs som enkätstudier i en årskull elever som lämnar yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet och börjar jobba. Forskarna gör också så kallade fokusgruppintervjuer som ger ytterligare, djupare, information.

– Vi vill även undersöka läroplanerna och vilka kunskaper i arbetsmiljö det är tänkt att eleverna som lämnar gymnasieskolan ska ha med sig och jämföra med de kunskaper de faktiskt har. Lärarna på de yrkesinriktade utbildningarna har ofta varit borta från yrkeslivet i många år, de kan behöva bättra på sina kunskaper om arbetsmiljö i de yrken som eleverna ska börja arbeta i.

Forskarguppen undersöker dessutom sambandet mellan hur bra introduktion ungdomarna får och hur pass attraktiva de anser att deras yrken är.

– Inom vissa yrken är det svårt att hitta duktiga ungdomar med rätt kunskaper och arbetsgivarna där anger att bristen på arbetskraft är det största hindret mot att utveckla företaget. De kanske behöver tips om hur de kan få fler ungdomar att söka till dessa yrken, säger Ing-Marie Andersson.

Samarbetar med parterna
Till viss del kan ungdomars förhöjda skaderisk bero på att de är mer riskbenägna. Studier av exempelvis unga förare visar att de tar större risker i trafiken. Men risktagandet i arbetslivet kan också minskas med mer kunskaper om arbetsmiljö och skaderisker i jobbet.

Forskargruppen vid Högskolan Dalarna har ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter i projektet. Ett flertal fackförbund och arbetsgivarorganisationer – till exempel Teknikföretagen och Hotell- och restauranganställdas förbund – ingår i ett referensnätverk som samverkar med forskarna.

– Det känns positivt att vi har ett bra gensvar från parterna och att de finns med i arbetet, säger Ing-Marie Andersson.