Program: Hållbart arbetsliv

Att skapa ett hållbart arbetsliv är en av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden. AFA Försäkring utlyser därför ett FoU-program för forskning om ett hållbart arbetsliv. Det treåriga programmet omfattar 30 miljoner kronor.

– AFA Försäkring vill med denna satsning bidra till praktiskt orienterad kunskap kring de hinder och möjligheter som finns för organisationer och företag att bidra till ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef på FoU-avdelningen.

Dessa åtta projekt ingår i FoU-programmet Hållbart arbetsliv:

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv
Den ökade användningen av bärbara datorer och smarta telefoner i arbetslivet innebär att vi idag är mer tillgängliga för arbete på vår fritid och för vårt privatliv på arbetstid. Forskningen saknar idag kunskap om i vilken utsträckning detta kan leda till stress och rollkonflikter och hur denna potentiella hälsorisk kan hanteras.

Projektledare: Kristina Palm, Karolinska Institutet. Läs mer om projektet.

 

Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet
"Friska företag" kännetecknas av att de har låg sjukfrånvaro och att de har lyckats integrera frågan om hälsa och ett hållbart arbetsliv i den dagliga verksamheten och i företagets långsiktiga strategi. Trots att kunskapen om hälsa och hållbarhet i arbetslivet är relativt god diskuteras sällan styrelsens betydelse för att uppnå dessa mål.

Projektledare: Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska institutet. Läs mer om projektet.

 

Arbetsplatsernas strategier för ett hållbart arbetsliv – attraktiva arbeten och anpassning av arbetet till anställdas arbetsförmåga
En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att skapa arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att anställda vill och klarar att arbeta till 65 års ålder och därefter. För att uppnå detta behövs insatser på arbetsplatsnivå och på samhällsnivå.

Projektledare: Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer om projektet.

 

Organisatoriska strategier för att stödja vitalitet och lärande under första anställningstiden i yrken med höga emotionella krav
Strategier för rekrytering, introduktion och stimulering av nyanställda, så kallad organisatorisk socialisering, har stor betydelse för medarbetares hälsa, professionella utveckling och vilja att stanna i ett yrke. Särskilt utsatta är yrken med höga emotionella krav som lärare, sjuksköterska, polis, socialsekreterare, psykolog, präst och läkare.

Projektledare: Petter Gustavsson, Karolinska institutet. Läs mer om projektet

 

Hållbar socialtjänst – relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning
De psykosociala arbetsmiljöproblemen i socialtjänsten leder till ökande stressrelaterad ohälsa, sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Projektet anlägger ett nytt perspektiv genom att undersöka relationen mellan verksamhetsstyrning och ett hållbart systematiskt arbetsmiljöarbete i offentlig sektor.

Projektledare: Wanja Astvik, Mälardalens högskola. Läs mer om projektet.

 

Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?
Rektorers och förskolechefers höga arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön för både dem själva, medarbetare och elever. Delat ledarskap mellan chefer kan förbättra såväl beslutskraft som organisatorisk uthållighet och skapa en hållbar arbetssituation. Idag begränsar skollagen möjligheterna till gemensamt ansvarstagande för både rektorer och förskolechefer.

Projektledare: Marianne Döös, Stockholms universitet. Läs mer om projektet.

 

Strategier för att stoppa de stigande sjukskrivningstalen i kontaktyrken – hur bör de utformas?
På senare år har långvariga sjukskrivningar på grund av psykisk diagnos ökat kraftigt inom yrken med kontakt med barn, elever, sjuka, äldre eller individer med utsatt position i samhället. Orsaken till ökningen är inte klarlagd.

Projektledare: Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. Läs mer om projektet.

 

Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En implementeringsstudie på organisations-, chefs- och medarbetarnivå inom skolan
Långvariga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har på senare år ökat markant, särskilt inom kvinnodominerade sektorer som skola, vård och omsorg. Speciellt utsatta är lärare, förskollärare och fritidspedagoger, på grund av övertid, otydliga krav och låg kontroll, få möjligheter till paus och litet stöd från kollegor.

Projektledare: Lydia Kwak, Karolinska institutet. Läs mer om projektet.

 

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-avdelningen, 08–696 48 54, susanna.StymneAirey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se