Aktuella ändringar och tillägg i Anslutningsavtalet

Ändringar juni 2021

Bilaga 1 – Allmänna villkor

I Bilaga 1 – Allmänna villkor har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 3.1: Numrering av bilagor har ändrats på sätt att Säkerhetsbilaga IA-systemet utgör bilaga 3 (tidigare bilaga 4) och Informationsspridningsbilaga bilaga 4 (tidigare bilaga 3).

Punkten 9.2: Punkten avseende om användarföretaget utgör en myndighet, kommun eller annan organisation bunden av offentlighets- och sekretesslagen har flyttats från
Personuppgiftsbiträdesavtalet (punkt 8.5) till dessa allmänna villkor.

Punkten 11.3: Skrivningen i punkten har förenklats och hänvisar till bilaga 4 (Informationsspridning).

Punkten 15.1: Uppsägningstiden för AFA Trygghetsförsäkring har förlängts till 6 månader (tidigare 30 dagar). Användarorganisationens uppsägningstid är som tidigare 30 dagar.

 

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

I Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 8.5: Punkten avseende om användarföretaget utgör en myndighet, kommun eller annan organisation bunden av offentlighets- och sekretesslagen har flyttats från
Personuppgiftsbiträdesavtalet till punkt 9.2 Allmänna villkor (bilaga 1)

Ändringar oktober 2020

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

Punkten 12.1.2 har förtydligats med texten […] samt övriga nödvändiga skyddsåtgärder som krävs i det enskilda fallet; […].     

Punkten 12.3: Om Personuppgiftsbiträdet avser att överföra Personuppgifter till tredjeland ska Personuppgiftsbiträdet, innan sådan överföring sker, informera den Personuppgiftsansvarige om detta.

 

Ändringar mars 2020

Bilaga 1 – Allmänna villkor

I Bilaga 1 – Allmänna villkor har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 3.2: Ändringar och tillägg till Anslutningsavtalet publiceras på denna sida (https://www.afaforsakring.se/ia/andringar).

Punkten 3.3: Användarföretaget har rätt att fram till och med dagen då villkorsändringen träder i kraft frånträda Anslutningsavtalet.

Punkten 6.2: Vid planerade driftavbrott meddelas Användarföretaget genom att information om driftavbrottet publiceras i IA-systemet innan avbrottet.

Punkten 8: Ansvarsfördelningen mellan AFA Trygghetsförsäkring och Användarföretaget vad gäller behandling av personuppgifter har förtydligats i syfte att ytterligare klargöra vilka personuppgiftsbehandlingar respektive part ansvarar för. 

Punkten 12.2: För tilläggstjänster såsom tekniskt systemstöd utgår en kostnad om 1 200 kr/h. 

 

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

I Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 7.3 (ny): De underbiträden som behandlar personuppgifter för Användarföretagets räkning ska vid var tid framgå av https://www.afaforsakring.se/ia/underbitraden.

Kommentar: Bestämmelsen är ny och syftar till att underlätta för Användarföretaget att utöva dess ansvarsskyldighet vad gäller kontroll av vem som utför behandlingen av personuppgifter. AFA Trygghetsförsäkring kommer dock alltjämt att, i enlighet med punkten 7.4, utan onödigt dröjsmål skriftligen informera Användarföretaget om avsikten att anlita ett nytt underbiträde.

Punkten 9 (tidigare 7): Ansvarsbestämmelsen har ändrats på så sätt att det nu är tydligare att bestämmelsen tar hänsyn till artikel 82 i Dataskyddsförordningen vad gäller ansvaret för sanktionsavgifter samt möjligheten till ansvarsbegränsningar och regress i förhållande till skadeståndsanspråk från registrerade.

Punkten 12 (tidigare 10): AFA Trygghetsförsäkring har rätt att överföra Personuppgifter som tillhör Användarföretaget till ett Tredje Land endast om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • det Tredje Landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter     enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen;
  • det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt Tillämplig Personuppgiftslagstiftning, t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen, som omfattar överföringen och Behandling av Personuppgifterna; eller
  • det enligt Personuppgiftsbiträdets uppfattning är möjligt att förlita sig på ett annat undantag enligt Tillämplig Personuppgiftslagstiftning för överföringen av Personuppgifter.

Kommentar: Bestämmelsen innebär att överföring av personuppgifter till ett tredje land endast får ske i enlighet med reglerna i kapitel V i Dataskyddsförordningen.