Aktuella ändringar och tillägg i Anslutningsavtalet

Ändringar i november 2021

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

Punkten 6.3  –”Datainspektionen” ersätts med ”Tillsynsmyndighet

Punkten 12.1.3: Tidigare lydelse: det enligt Personuppgiftsbiträdets uppfattning är möjligt att förlita sig på ett annat undantag enligt Tillämplig Personuppgiftslagstiftning för överföringen av Personuppgifter.

Ny lydelse 12.1.3 det är möjligt att förlita sig på ett annat undantag enligt Tillämplig Per­sonuppgiftslagstiftning för överföringen av Personuppgifter.

Förändring gällande bilagenumrering.

Tidigare bilaga 3 ”Informationsspridning” blir bilaga 4.
Tidigare bilaga 4 ”IT-säkerhet” blir istället bilaga 3

Bilaga 3 – IT-säkerhet

Punkt 12.2 Webbläsare och verktyg. En hänvisning till användarvillkoren och privacy policy för Google Maps är tillagd

 

Ändringar juni 2021

Bilaga 1 – Allmänna villkor

I Bilaga 1 – Allmänna villkor har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 3.1: Numrering av bilagor har ändrats på sätt att Säkerhetsbilaga IA-systemet utgör bilaga 3 (tidigare bilaga 4) och Informationsspridningsbilaga bilaga 4 (tidigare bilaga 3).

Punkten 9.2: Punkten avseende om användarföretaget utgör en myndighet, kommun eller annan organisation bunden av offentlighets- och sekretesslagen har flyttats från
Personuppgiftsbiträdesavtalet (punkt 8.5) till dessa allmänna villkor.

Punkten 11.3: Skrivningen i punkten har förenklats och hänvisar till bilaga 4 (Informationsspridning).

Punkten 15.1: Uppsägningstiden för AFA Trygghetsförsäkring har förlängts till 6 månader (tidigare 30 dagar). Användarorganisationens uppsägningstid är som tidigare 30 dagar.

 

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

I Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 8.5: Punkten avseende om användarföretaget utgör en myndighet, kommun eller annan organisation bunden av offentlighets- och sekretesslagen har flyttats från
Personuppgiftsbiträdesavtalet till punkt 9.2 Allmänna villkor (bilaga 1)

Ändringar oktober 2020

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

Punkten 12.1.2 har förtydligats med texten […] samt övriga nödvändiga skyddsåtgärder som krävs i det enskilda fallet; […].     

Punkten 12.3: Om Personuppgiftsbiträdet avser att överföra Personuppgifter till tredjeland ska Personuppgiftsbiträdet, innan sådan överföring sker, informera den Personuppgiftsansvarige om detta.

 

Ändringar mars 2020

Bilaga 1 – Allmänna villkor

I Bilaga 1 – Allmänna villkor har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 3.2: Ändringar och tillägg till Anslutningsavtalet publiceras på denna sida (https://www.afaforsakring.se/ia/andringar).

Punkten 3.3: Användarföretaget har rätt att fram till och med dagen då villkorsändringen träder i kraft frånträda Anslutningsavtalet.

Punkten 6.2: Vid planerade driftavbrott meddelas Användarföretaget genom att information om driftavbrottet publiceras i IA-systemet innan avbrottet.

Punkten 8: Ansvarsfördelningen mellan AFA Trygghetsförsäkring och Användarföretaget vad gäller behandling av personuppgifter har förtydligats i syfte att ytterligare klargöra vilka personuppgiftsbehandlingar respektive part ansvarar för. 

Punkten 12.2: För tilläggstjänster såsom tekniskt systemstöd utgår en kostnad om 1 200 kr/h. 

 

Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal

I Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal har, utöver vissa mindre redaktionella ändringar, i huvudsak följande materiella ändringar gjorts:

Punkten 7.3 (ny): De underbiträden som behandlar personuppgifter för Användarföretagets räkning ska vid var tid framgå av https://www.afaforsakring.se/ia/underbitraden.

Kommentar: Bestämmelsen är ny och syftar till att underlätta för Användarföretaget att utöva dess ansvarsskyldighet vad gäller kontroll av vem som utför behandlingen av personuppgifter. AFA Trygghetsförsäkring kommer dock alltjämt att, i enlighet med punkten 7.4, utan onödigt dröjsmål skriftligen informera Användarföretaget om avsikten att anlita ett nytt underbiträde.

Punkten 9 (tidigare 7): Ansvarsbestämmelsen har ändrats på så sätt att det nu är tydligare att bestämmelsen tar hänsyn till artikel 82 i Dataskyddsförordningen vad gäller ansvaret för sanktionsavgifter samt möjligheten till ansvarsbegränsningar och regress i förhållande till skadeståndsanspråk från registrerade.

Punkten 12 (tidigare 10): AFA Trygghetsförsäkring har rätt att överföra Personuppgifter som tillhör Användarföretaget till ett Tredje Land endast om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • det Tredje Landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter     enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen;
  • det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt Tillämplig Personuppgiftslagstiftning, t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen, som omfattar överföringen och Behandling av Personuppgifterna; eller
  • det enligt Personuppgiftsbiträdets uppfattning är möjligt att förlita sig på ett annat undantag enligt Tillämplig Personuppgiftslagstiftning för överföringen av Personuppgifter.

Kommentar: Bestämmelsen innebär att överföring av personuppgifter till ett tredje land endast får ske i enlighet med reglerna i kapitel V i Dataskyddsförordningen.