Utlysning - Post doc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom området Hälsa

Arbetsmarknadens parter har idag genom AFA Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. AFA Försäkring vill nu främja den svenska kompetensutvecklingen inom området Hälsa, kopplat till arbetslivet, och öka möjligheten till forskarkarriärer. Därför utlyser vi ett post doc-stöd på 2 000 000 kronor inom hälsoområdet för postdoktorala studier och forskning.

AFA Försäkring vill ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens samt skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären.

Post doc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst fem år sedan och om disputationen planeras vara genom­förd senast den 30 september 2015. Stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2016. En eller flera vistelser vid något utländskt lärosäte ska genomföras under denna period. Du som bidrags­mottagare ska vara anställd vid svenskt universitet eller högskola, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Institutionen beslutar om anställ­ningsform och anställningsvillkor.

Ansökningarna kommer att granskas av en expert­grupp med bred vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Gruppen kommer att lämna en rekom­mendation till AFA Försäkring som beslutar om vem som tilldelas post doc-stödet.

Ansökan ska vara inkommen senast den 27 augusti 2015, kl. 24:00. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

 Din ansökan ska innehålla: 

  1. 1. Meritförteckning

  2. 2. En beskrivning av hur post doc-stödet ska användas – vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som eventuellt är vidtalade.
    Dessutom ska förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).

  3. 3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max två sidor).

  4. 4. Intyg från egen institution eller intyg från medels­förvaltare (max en sida).

  5. 5. Intyg från utländska institutioner där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas.


Ansökan görs via AFA Försäkrings FoU-portal: 

Till FoU-portalen 

Läs mer om våra FoU-områden

Utlysningsinformation som pdf 

 

Ytterligare upplysningar:

Oskar Hansson, tel. 08–6964294, oskar.hansson@afaforsakring.se

Ingrid Norfors, tel. 08–6964812. ingrid.norfors@afaforsakring.se