Stressrelaterad sjukfrånvaro: betydelsen av total arbetsbelastning och deltidarbete samt dess effekter på stresshormoner

Sammanfattning

Den stressrelaterade sjukfrånvaron ökar kraftigt, särskilt hos kvinnor. Vi har dock haft dålig kunskap om riskfaktorer för stressjukdomar och vilken roll det spelar att kvinnor oftare arbetar deltid men kan ha högre total arbetsbelastning på grund av mer arbete i hemmet. Studien visar bland annat att balans mellan arbete och privatliv och total arbetsbelastning hänger ihop med högre sjukfrånvaro hos män. Antalet arbetade timmar, hemma och i jobbet, kan däremot inte kopplas till nivåer av stresshormon. 

Projektledare Victoria Blom
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2015-01-01 - 2019-08-01
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 140246

Syfte

Projektet skulle ta reda på mer om riskfaktorerna för stressrelaterad sjukfrånvaro. Dessutom var målet att få kunskap om hur deltidsarbete påverkar total arbetsbelastning, stress och sjukfrånvaro.

Genomförande

I projektets första del undersöktes hur arbetsbelastning och livsstil påverkar stresshormonet kortisol över dygnet hos yrkesarbetande kvinnor. 215 kvinnor deltog och salivprover samlades in tre gånger per dag. Dessutom hämtade forskarna in uppgifter om arbetsbelastning, sjukfrånvaro samt livsstilsfaktorer som rökning, alkoholvanor och fysisk aktivitet. I en andra del av studien undersökte forskarna sambandet mellan arbetsbelastning, livsstil och sjukfrånvaro hos kvinnor respektive män med hjälp av data från Svenska tvillingregistret, SCB, Försäkringskassan med flera. Slutligen analyserade de vilken roll deltidsarbete spelar när det gäller stress, återhämtning, arbetsbelastning och sjukfrånvaro.

Resultat

Balans mellan arbete och privatliv och total arbetsbelastning hänger ihop med stressrelaterad sjukfrånvaro hos män. Antalet timmar i betalt och obetalt arbete är inte kopplat til nivåer av stresshormon, däremot till den egna uppfattningen om att man har en hög arbetsbelastning. Deltidsarbete innebär lägre risk för sjukfrånvaro. Projektet ger kunskap om riskfaktorer för stressrelaterade diagnoser, vilken roll arbetstid spelar samt skillnader mellan könen. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, rapporter, undervisning och en doktorsavhandling.