P11 i blodceller som biomarkör och stöd för diagnostik vid depression och för att förutspå svar på antidepressiv behandling

Sammanfattning

Depression är en vanlig sjukdom som kan få svåra konsekvenser. De vanligaste läkemedlen mot den verkar via signalsubstansen serotonin. Så kallade serotoninreceptorer i våra kroppar samverkar med ett protein, p11. Att mäta halten av proteinet i blodceller kan därmed ge svar på hur väl en behandling med de vanligaste antidepressiva läkemedlen (SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare) fungerar. Proteinet kan också användas för att diagnosticera och förutspå depression. Tidig behandling kan leda till svåra depressioner och självmord förhindras. Projektet har vidareutvecklat metoden att undersöka proteinet p11 hos deprimerade.

 

Projektledare Per Svenningsson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2015-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 1 797 000 kr
Diarienummer 140225

Syfte

Forskargruppen har tidigare visat att nivåer av det aktuella proteinet kan visa hur väl man svarar på läkemedelsbehandling mot depression. Projektet skulle utveckla möjligheten att använda p11 för att diagnosticera, förutsäga och behandla depression.

Genomförande

50 deprimerade patienter som fick behandling med KBT och lika många som fick elchocksbehandling jämfördes när det gäller p11, före och efter behandlingen. På liknande sätt studerades en grupp patienter som fick den antidepressiva substansen citalopram. Halterna av p11 i blodceller undersöktes också hos patienter med så kallad organisk depression på grund av Parkinsons sjukdom. Deltagarna i studien diagnosticerades med hjälp av olika frågeinstrument, exempelvis Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, MADRS. De undersöktes också när det gäller exempelvis cytokiner, som hänger samman med inflammation.

Resultat

Resultaten talar för att p11 och så kallade 5-HT1B-receptorer samverkar i hjärnan, vilket skulle kunna vara en måltavla för nya läkemedel mot depression. Deprimerade parkinson-patienter hade förhöjda nivåer av p11. Studien är av värde för forskning kring depression och kan förbättra möjligheterna till diagnos, prognos och läkemedelsbehandling av deprimerade. Resultaten sprids via vetenskapliga konferenser, patientorganisationer, vårdprogram och vetenskapliga tidskrifter.