Åtgärder för att minska exponeringen av mjöldamm i små och medelstora bagerier

Sammanfattning

Mjöldamm är ett arbetsmiljöproblem inte minst på små bagerier. Dammet kan bland annat orsaka astma. Ett tidigare forskningsprojekt har visat att mjöldammet kan minskas med olika tekniska åtgärder, men åtgärderna är dyra och används inte alltid av de anställda. Projektet ska ta fram åtgärder mot mjöldamm som är enkla och inte kostar så mycket.

Projektledare Bengt Christensson
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Interventionsprojekt
Tidsperiod 2003-01-01 - 2004-12-31
Beviljat totalbelopp 970 000 kr
Diarienummer T-03:03

Syfte

Projektets mål var att ta fram nya tekniska åtgärder, och anpassa gamla, som minskar halterna av mjöldamm i bagerier. De ska vara enkla och inte kosta för mycket att införa.

Genomförande

Projektgruppen har besökt 14 bagerier där de gjort mätningar av mjöldammhalten och utvärderat åtgärder som minskar dammhalterna. Sedan har förslag på åtgärder för små bagerier tagits fram: lock på blandare, utsug, dammreducerat så kallat doftmjöl, städning med centraldammsugare med mera.

Resultat

På två av de bagerier som deltog har det vanliga vetemjölet bytts ut mot mindre dammande mjöl, vilket minskat dammhalterna ordentligt. Trots att det kostar mer har bagerierna fortsatt använda det dammfria doftmjölet. På de lite större bagerierna kan det inte användas i maskinerna, men där har det istället införts i andra produktionssteg. Åtgärder som studeras vidare är bland annat bättre ventilation och städning. Projektet har också sett att det är viktigt att elever i gymnasiet lär sig rätt arbetsmetoder och vad som ger bra arbetsmiljö. Resultaten har sammanfattats i en omfattande rapport (”Åtgärder för att minska exponeringen för mjöldamm i små och medelstora bagerier”).