Arbetsrelaterade stressreaktioner hos förlossningspersonal efter allvarliga händelser i förlossningsvården: förekomst och förebyggande av sjukfrånvaro

Sammanfattning

Barnmorskor och läkare är utsatta för mycket stress i samband med förlossningar. Efter en allvarlig incident inom förlossningsvården kan de få problem med stress, oro och annan psykisk ohälsa. Det kan också leda till utbrändhet eller posttraumatiskt stressyndrom. Det saknas tillräcklig kunskap om hur vårdpersonal reagerar efter sådana händelser och om det påverkar beslut i arbetet. Projektet har undersökt hur barnmorskor och förlossningsläkare påverkas av allvarliga incidenter vid förlossningar. Syftet är att förbättra arbetsförhållandena och patientsäkerheten.

Projektledare Ulf Högberg
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2014-07-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 140014

Syfte

Projektet skulle studera psykisk ohälsa och posttraumatisk stress hos vårdpersonal inom förlossningsvården. Målet var bättre arbetsmiljö samt ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Genomförande

Projektet genomförde enkäter och djupintervjuer för att få en bild av problemet och en djupare förståelse för upplevelserna.  Forskarna studerade hur faktorer som kön och ålder samt efterföljande procedurer på arbetsplatsen spelar in för hur de inblandade reagerar. Ett frågeformulär gick in på potentiellt traumatiska upplevelser och vad som upplevdes som värst. Utifrån svaren samt en pilotintervju designade projektet djupintervjuer. Projektet utvecklade ett stödprogram från enkäterna och intervjuerna som testades på två sjukhus.

Resultat

Studien resulterar i kunskap om hur vårdpersonal påverkas av allvarliga händelser inom förlossningsvården samt hur de kan få stöd. Resultaten sprids genom vetenskapliga tidskrifter, som en avhandling samt konferenser och medicinska tidskrifter samt spridas till berörda inom sjukvården.