Keramiska fibrer - användning, exponering och åtgärder

Sammanfattning

På grund av de stora hälsoriskerna med asbest har i stället så kallade keramiska fibrer börjat användas som eldfast material. Men studier pekar på att de också kan orsaka cancer. Dessutom kan de ge sämre lungfunktion. Projektet ska mäta halterna av fibrer vid olika arbetsmoment och informera om tekniska åtgärder som minskar de fiberhalter som anställda utsätts för.

Projektledare Bengt Christensson
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2002-10-01 - 2006-12-31
Beviljat totalbelopp 1 973 000 kr
Diarienummer T-04:02

Syfte

Projektets mål var att kartlägga förekomsten av keramiska fibrer i utsatta arbetsmiljöer och mäta hur mycket av dem som anställda utsätts för under olika arbetsmoment. Därefter var målet att producera en allmän informationsskrift. Sedan skulle ytterligare mätningar göras i tre olika branscher och riktade informationsskrifter sammanställas för var och en av branscherna. Det övergripande målet  var att ge berörda branscher kunskap om problemet med keramiska fibrer och föreslå vad som kan göras för att motverka det.

Genomförande

Kartläggningen av inom vilka områden dessa fibrer används skedde genom kontakter med tillverkare, leverantörer och branschorganisationer. Tre branscher där keramiska fibrer förekommer och halterna i arbetsmiljön är dåligt kartlagda valdes ut. I var och en av dem gjordes så kallade arbetshygieniska mätningar och eventuella åtgärder utvärderades. Därefter författades den allmänna skriften och de tre särskilda skrifterna om mätresultat och åtgärder till de tre branscherna. En forskningsrapport som redovisade mätresultaten och tekniska detaljer sammanställdes också.

Resultat

Forskarrapport och informationsskrifter om åtgärder mot och exponering för keramiska fibrer i olika branscher. Informationen har spridits via Prevents hemsida, tidningar med mera.