Hälsofrämjande ledarskap: vidareutveckling av interaktiv metodik av företagshälsovårdsdrivna interventioner

Sammanfattning

En viktig fråga för företagshälsovården är hur de kan stödja hälsofrämjande ledarskapsprocesser i företag och andra organisationer. Projektet har utvecklat en metod för detta inom vård och omsorg. Under projektet har forskare och företagshälsovård arbetat gemensamt med att genomföra åtgärder för de cirka 180 chefer som deltog, vilket bland annat gav företagshälsovårdens personal mer kompetens i hälsofrämjande processer på arbetsplatser.

Projektledare Andrea Eriksson
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-09-01 - 2016-09-01
Beviljat totalbelopp 2 496 000 kr
Diarienummer 130163

Syfte

Forskare och praktiker har tillsammans tidigare tagit fram ett särskilt arbetsmaterial för hälsofrämjande ledarskap. Det innefattar reflektion, dialogfrågor och en handlingsplan. Projektet skulle vidareutveckla det materialet och testa det på tre olika sätt (med dialoggrupper, via webbaserad kunskapsförmedling samt interaktion) inom företagshälsovård i landsting.

Genomförande

Åtgärderna som studerades genomfördes på arbetsplatser inom vård och omsorg med arbetsmaterialet som ram, vilket vidareutvecklades och utvärderades inom projektet. Fem sjukhus inklusive deras företagshälsovård deltog. Chefer och anställda tog tillsammans fram hälsofrämjande handlingsplaner. Det gjordes på tre sätt: Med dialog vid tre tillfällen under ledning av företagshälsovård och forskare, med föreläsningar, diskussioner och feedback via webben samt med enbart föreläsningar över webben. Arbetsmaterialet uppdaterades så att det även innefattade hållbar verksamhetsutveckling, arbetsengagemang, ledarskapsstilar med mera. Första och andra linjens chefer vid sjukhusen erbjöds att delta. De delades in i tre grupper som prövade de tre olika arbetssätten, med cirka 30 chefer i varje grupp. Utvärderingen skedde med intervjuer och enkäter. Dessutom kartlade forskarna arbetsplatsens hälso- och miljöarbete före och efter försöket.

Resultat

Projektet kan leda till en mer behovsanpassad företagshälsovård och höja kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det ger kunskap om hur väl olika webbaserade metoder fungerar i sammanhanget och om hur ledarskapsinsatser som drivs av företagshälsovården kan förbättra förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder och därmed på sikt den arbetsrelaterade hälsan. Det ger ny kunskap om företagshälsovårdens roll när det fäller att starta och driva hälsofrämjande processer. Projektet bidrog till att tveckla företagshälsovårdens roll och ge mer kompetens åt dess medarbetare i hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Resultaten sprids bland annat i form av vetenskaplig publicering, en populärvetenskaplig rapport samt via seminarier och utbildningar.