Fokus på återhämtningsförmågan vid behandling av utmattningssyndrom

Sammanfattning

Stress orsakar hälsoproblem och sjukskrivningar som ofta pågår länge. Hur återhämtningen efter utmattningssyndrom går till är dock ganska outforskat. Det behövs kunskap om vad som gör att man tillfrisknar och hur det går till för att hjälpa långtidssjukskrivna bättre. Projektet undersöker hur långtidssjukskrivna för utmattningssjukdom återhämtar sig och vad som är viktigast för återhämtningen. Forskarna har gjort en tidigare studie om utmattningssyndrom där de bland annat mätte hjärtfrekvens på långtidssjukskrivna. Resultaten från den studien används också i detta projekt.

 

Projektledare Örjan Sundin
Organisation Mittuniversitetet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2014-01-01 - 2018-06-30
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 130144

Syfte

Projektet ska undersöka hur långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom återhämtar sig och vilka faktorer som spelar in i den processen. Syftet är att öka kunskapen om hur långtidssjukskrivnas tillfrisknande går till. Resultatet kan sen användas för att ta fram metoder som hjälper dem som drabbats av utmattningssyndrom.

Genomförande

Projektet använder sig av en databas där en stor mängd information finns tillgängligt, bland annat hjärtfrekvensmätningar från personer med stressrelaterad sjukdom. Forskarna använder materialet för att jämföra den fysiska återhämtningen hos personer med låg respektive hög grad av utmattningssyndrom. Projektet arbetar utifrån antagandet att återhämtningen tar längre tid för de som har hög grad av utmattning. Forskarna studerar sedan ett antal deltagare i Sundsvallsregionen som är sjukskrivna på grund av stress. De besvarar enkäter både före, under och efter studien. Studien testar projektets antagande att långtidssjukskrivna återhämtar sig dåligt eftersom de inte gör den livsstilsförändring de behöver under sjukskrivningen. Forskarna undersöker bland annat hur psykiska faktorer, motion och aktivitet spelar in för återhämtningen. I en sista fas testar projektet en metod där deltagarna får delta i att träna avspänning i grupp. Dessutom erbjuds annan psykologisk hjälp, till exempel för ångestsymptom. Deltagarna skattar sina problem före och efter behandlingen.

Resultat

Projektet väntas leda till kunskap om återhämtningsprocessen vid stressrelaterad sjukdom. Resultaten kan bli underlag för ytterligare studier för att hitta metoder som hjälper dem som långtidssjukskrivits på grund av stressproblem. Resultaten sprids genom vetenskapliga publikationer och eventuellt konferenser.