Hälsofrämjande arbetsliv för äldre?

Sammanfattning

Den första generationen kvinnor som varit yrkesaktiva under större delen av sitt liv går snart i pension. Studien har utifrån ett hälsoperspektiv undersökt deras drivkrafter och hinder de stöter på i arbetslivet. Den väntas ge kunskap om hur arbetslivet och arbetsplatser bör se ut och organiseras för att gynna äldres hälsa och för att de ska kunna stanna längre i arbete.

Projektledare Hélène Sandmark
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2012-08-30 - 2013-12-30
Beviljat totalbelopp 576 000 kr
Diarienummer 120097

Syfte

Projektet skulle undersöka äldre kvinnliga arbetstagares drivkrafter, möjligheter och hinder i arbetet samt hälsa i förhållande till arbetets krav. Målet var att ta reda på vilka förändringar som behövs för att de ska kunna fortsätta jobba och vilka drivkrafter de har. Dessutom hade projektet ett organisationsfokus där forskarna undersökte verksamhetsstyrning, arbetsmiljöarbete, utbildning av äldre anställda med mera. Målet med den delen av studien var att ge svar på hur arbetsplatser och arbetsvillkor anpassas för äldre, hur attityderna gentemot dem ser ut och vilka riktlinjer som finns.

Genomförande

Cirka 20 undersköterskor som jobbade inom äldreomsorgen och var över 55 år intervjuades, samt personalansvariga, chefer med flera. Dessutom granskades olika dokument som visade på kommunens åtgärder, riktlinjer med mera för äldre anställda. Informationen granskades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat

Studien ger kunskap om hur äldre kommunalanställda kvinnor anser att arbetsplatser och arbetslivet i stort bör se ut för att främja deras hälsa. Intervjuerna visar att det saknas strategier för att ta tillvara erfarenheter hos äldre kvinnliga anställda på gruppboenden och inom hemtjänsten – och för att de ska få ett hälsofrämjande arbetsliv. Arbetet och dess krav ser likadant ut för alla åldrar. De flesta som intervjuades tvivlade på att de skulle orka stanna i arbetet tills 65 år. De var ofta trötta och ansåg att arbetet var fysiskt krävande. De starkaste skälen till att stanna kvar i jobbet var att de gillade det och ansåg att det var meningsfullt, de kände sig delaktiga. Resultaten har spridits via fackförbund, utbildningar, konferenser och såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga publikationer.