E-ledarskap, stress och arbete i virtuella team.

Sammanfattning

Det har blivit allt vanligare att arbeta tillsammans över nationella och andra gränser, via internet, e-post, video med mera, istället för att träffas under fysiska möten. Att leda en sådan virtuell arbetsgrupp för med sig speciella krav, samtidigt som man ska vara en god ledare i traditionell mening och motivera, inspirera och styra. Projektet har undersökt hur e-ledarskap fungerar och dess koppling till stress i ett så kallat virtuellt arbetslag. De flesta ledarna för de virtuella arbetslagen i studien upplevde stress och arbetssättet leder snarare till mer behov av planering och fler resor för cheferna. Studien visar att det finns ett behov av nya arbetssätt för virtuella team med bättre rutiner och ett mer strukturerat ledarskap.

Projektledare Carina Beckerman
Organisation Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2012-09-01 - 2015-08-31
Beviljat totalbelopp 1 600 000 kr
Diarienummer 120046

Syfte

Projektets syfte var att undersöka e-ledarskapets för- och nackdelar, dess koppling till stress i det virtuella arbetslaget, hur pass virtuellt ett ledarskap kan vara, hur kommunikationen i ett sådant team fungerar med mera. Projektet skulle också försöka ta reda på vilken teknik och kunskapsöverföring som fungerar bäst för e-ledarskap.

Genomförande

Studien utfördes i tre virtuella team inom Kronofogdemyndigheten, som har 120 arbetsgrupper varav 40 inte träffas fysiskt. Under tre års tid genomfördes bland annat intervjuer och deltagande observation. Projektet inleddes med att medarbetarna i arbetslagen intervjuades och samtalade kring virtuellt arbete. Därefter intervjuades ledarna om problem, möjligheter, verktyg med mera. Slutligen studerades den teknik och kunskapsöverföring som stödjer ledarnas arbete. Intervjuer och deltagande observation skedde via den gemensamma tekniska plattformen. När projektet närmade sig slutet delgav forskaren teammedlemmarna resultaten som fick en återkoppling kring dem. 

Resultat

Studien har gett kunskaper om hur man underlättar kunskapsöverföring i ett virtuellt team, om stresshantering i den miljön samt om hur en kompletterande utbildning för e-ledarskap kan se ut. Resultaten visar att 84 procent av e-ledarna upplevde stress som bland annat bestod i att de upplevde att de inte befann sig där de behövde vara. Det finns ett behov av nytänkande, som exempelvis virtuella fikaraster, och det behövs bättre rutiner och ett mer strukturerat ledarskap för e-ledarna. Resultaten presenteras i en vetenskaplig rapport, på seminarier och i vetenskapliga artiklar. Dessutom sprids de via en planerad populärvetenskaplig bok om e-ledarskap.