CHEFiOS projektets Nyttiggörande: skapande av användarvänliga och kostnadseffektiva koncept i förändringsarbete med chefers faktiska förutsättningar.

Sammanfattning

Ett tidigare forskningsprojekt (CHEFIOS) tog fram en modell för förändringsarbete och fyra olika instrument som visar hur chefer har det, vad de gör, hur verksamheten ligger till samt hur de organisatoriska strukturerna ser ut. Verktygen testades vid sex kommunala förvaltningar i Västsverige. Ledningsgrupperna fick med hjälp av dem bättre insikt i chefernas förutsättningar och hur de kan förbättra dem. Projektet har ytterligare anpassat, kvalitetssäkrat och spridit de verktygen och arbetssätten. Målet är bland annat att de ska bilda bas för en särskild uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet.

Projektledare Hans Lindgren
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2012-04-01 - 2014-10-30
Beviljat totalbelopp 4 163 000 kr
Diarienummer 120034

Syfte

Projektet skulle nyttiggöra den kunskap som togs fram i CHEFIOS-projektet genom att kvalitetssäkra den samt skapa databaser och kompetens för de instrument som tagits fram. Målet är att verktygen och förändringsmodellen ska bilda bas för en uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet.

Genomförande

Projektet genomfördes via tre pilotuppdrag i förvaltningar i Västsverige där instrument och förändringsmodell användes. Instrumenten har vidareutvecklats och utbildningsmaterial tagits fram. Lärare i de metoder som använts har utbildats.

Resultat

En uppdragsutbildning för att sprida och konceptet till personalspecialister och personalstrateger genomförs. Det sprids också via seminarier, pressmeddelanden, hemsida samt en vetenskaplig och en populärvetenskaplig rapport.