Hälsa och framgång! Synergistiska och antagonistiska aspekter av organisationsklimatet, för hälsa, säkerhet, innovativitet, och effektivitet

Sammanfattning

En organisations klimat när det gäller kreativitet, säkerhetstänkande och psykosocial hälsa spelar stor roll för dess effektivitet och lönsamhet. Kunskaper om hur delar av organisationsklimatet hänger ihop och vilka konsekvenser de har är viktiga för att utveckla ledarskap, effektivitet och hälsa. Projektet visar att det är avgörande för säkerhet, framgång med mera att medarbetarna känner att organisationen (företaget) uppskattar dem och har omsorg om deras hälsa och välmående.

Projektledare Marianne Törner
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2012-01-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 1 265 000 kr
Diarienummer 110256

Syfte

Projektet skulle studera hur arbetsgruppens psykosociala hälsoklimat, säkerhetsklimat och kreativa klimat hänger samman med den faktiska säkerheten, uppfinningsrikedomen, stressen, effektiviteten och arbetstillfredsställelsen. Målet var att ta fram kunskapsunderlag och mätinstrument för att utvärdera hur en organisation kan skapa en god arbetsplats.

Genomförande

Projektet genomfördes som en enkätstudie till fyra stora företag inom bygg- och gruvindustrin. Närmare 900 personer besvarade enkäten. Studien inleddes med en litteraturgenomgång. Forskarna använde, så långt det var möjligt, kvalitetssäkrade mätinstrument. Så kallade självskattningar och information från arbetsledare användes också.

Resultat

Resultaten visar att upplevt organisatoriskt stöd (att man känner att arbetsgivaren uppskattar en och bryr sig om ens hälsa och välbefinnande) hänger samman med sjukfrånvaro, olyckor, effektivitet och innovationer och upplevelsen av sådant stöd kan därmed förutsäga om en organisation blir framgångsrik. Organisatoriskt stöd som överordnad princip kan hjälpa till med att lösa målkonflikter i organisationen. Resultaten från studien presenteras i form av en vetenskaplig rapport samt vid föreläsningar, seminarier och utbildningar.