Läkare på akutkliniken - organisering, arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna kvar

Sammanfattning

Arbetssituationen på akutkliniker är hårt belastad samtidigt som det införs nya organisationsformer och arbetssätt. Studien har undersökt sambandet mellan akutläkares hälsa och arbetsförmåga samt organisation, ledarskap och arbetsvillkor. Hur arbetet organiseras hade stor betydelse för arbetsmiljön. 

Projektledare Kerstin Ekberg
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2012-10-01 - 2015-10-01
Beviljat totalbelopp 3 023 000 kr
Diarienummer 110197

Syfte

Studien skulle undersöka vilken roll organisation, arbetsvillkor och ledarskap spelar för akutläkares hälsa och arbetsförmåga. Dessutom hade projektet som mål att utveckla och införa hälsofrämjande arbete som en del av den dagliga verksamheten på de deltagande akutklinikerna.

Genomförande

15 akutmottagningar deltog i studien. Projektet startade med en kartläggning av bland annat läkarnas arbetssituation. Resultatet återkopplades till några kliniker och bildade grund för ett hälsofrämjande utvecklingsarbete. Effekterna av det följdes upp bland annat med enkäter. Intervjuer med ett 14 akutläkare bildade grund för en enkät som besvarades av 147 akutläkare. Den innehöll frågor om bland annat arbetsmiljö, styrformer, välbefinnande, sömn och arbetstider. Enkäten utgick från frågor i en tidigare allmän studie av läkares arbetsvillkor, därför kunde jämförelser göras med andra läkargrupper. Dessutom intervjuades sjuksköterskor och undersköterskor för att få en bredare bild av arbetssituationen. Projektet genomförde även seminarier med forskare, deltagare och deras chefer.

Resultat

En tredjedel av akutläkarna lider av utmattning och trötthet, symtom som hänger samman med hur arbetet organiseras, bland annat medbestämmande och arbetsuppgifter. Stöd och ett gott arbetsklimat minskar symtomen. Införandet av Lean och liknande organisationsmodeller kan göra gränserna mellan professioner otydliga och det kan uppstå oklarhet om vem som är teamledare. Hur arbetet organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön. Projektet ger kunskaper som kan leda till förändringar av läkares arbetsvillkor på akutmottagningar. Resultaten sprids inom de organisationer som deltar samt via grupper, konferenser, en rapport och media.