Hälsofrämjande arbete med Lean

Sammanfattning

För att hälsofrämjande arbete i en organisation inte bara ska bli ett projekt krävs att medarbetarna är engagerade och deltar. Effektiviseringsmodellen Lean, en modell för utveckling av kvalitet och effektivitet, är ett sätt att få medarbetarna engagerade men saknar koppling till arbetsmiljö och hälsa. Projektet har undersökt hur dessa två utvecklingsarbeten kan förenas.

Projektledare Terese Stenfors
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2011-10-01 - 2015-04-01
Beviljat totalbelopp 3 293 000 kr
Diarienummer 110094

Syfte

Projektet skulle undersöka hur man kan få med hälsofrämjande arbete i kvalitets- och utvecklingsarbete (Lean och så kallad kaizen, en problemlösningsmodell inom Lean). Dessutom ville forskarna ta reda på vilka effekter den kombinationen får.

Genomförande

Studien genomfördes vid Enköpings lasarett i samband med två utvecklingsprojekt: det ena handlade om att införa Lean som arbetsmodell och det andra om att främja personalens hälsa. Den så kallade interventionen bestod av förbättringsförslag kring hälsa och arbetsmiljö som följdes upp inom det ordinarie utvecklingsarbetet samt att förändringar analyserades ur ett hälsoperspektiv innan de genomfördes. Sex avdelningar vid sjukhuset deltog och ytterligare sex avdelningar utgjorde kontrollgrupp. Totalt omfattades närmare 500 medarbetare. Effekten mättes genom en enkät till medarbetarna om hälsa, effektivitet i arbetet, stöd, upplevd arbetsförmåga och så vidare.

Resultat

Samordningen mellan hälso- och miljöarbete samt ordinarie utvecklingsarbete ökade förståelsen för hur hälsa och arbete hänger ihop. Avdelningar där medarbetarna rapporterade högre chefstöd, mer delaktighet och så vidare lyckades bättre förena hälso- och utvecklingsarbetet. Gynnsamma så kallade processfaktorer innebar bättre effekt. Studien ger ökad kunskap om hur hälsofrämjande arbete kan införlivas i organisationen och verksamheten, särskilt när det gäller kvalitets- och effektivitetsarbete. Projektet kan också ge ökat engagemang hos dem som deltar i arbetet för bättre hälsa och psykosocial arbetsmiljö samt produktivitet och effektivitet. Resultaten sprids via vetenskapliga kanaler.