Äldreomsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa

Sammanfattning

Arbetet i äldreomsorgen är tungt, både fysiskt och psykiskt. Sjukfrånvaron är hög och många anställda är drabbade av stressymptom. Projektet har undersökt arbetsmiljön i äldreomsorgen utifrån en mängd synvinklar som ledarskap, hälsa, organisation, vårdkvalitet med mera. Kunskaperna kan användas både för att få sjukskrivna tillbaka till jobbet och för att förebygga ohälsa hos personalen. Resultaten visar att faktorer som stöd och självbestämmande hänger samman med både de anställdas hälsa och uppfattningen om kvaliteten i verksamheten.

Projektledare Maria Engström
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2011-07-01 - 2014-02-28
Beviljat totalbelopp 1 797 000 kr
Diarienummer 110043

Syfte

Projektets syfte var att över tid studera chefers och medarbetares arbetsmiljö inom äldreomsorgen samt finna samband mellan struktur på arbetsplatsen (stöd, resurser med mera), ledarskap, hälsa och verksamhetsresultat.

Genomförande

Projektet bestod av fyra delstudier. Deltagarna var chefer och all omvårdnadspersonal i fem kommuner. Frågeformulär, intervjuer och olika slags verksamhetsmått har ingått i studien. Enkäterna besvarades av både chefer och medarbetare och 20 första linjens chefer djupintervjuades.

Resultat

Projektet belyser hur chefer och personal i kommunens äldreomsorg kan stöttas. Det visar vad som behöver stärkas för att förbättra såväl personalens som chefernas hälsa. Studien lyfter också fram faktorer som gör att man håller sig frisk. Strukturella förutsättningar (stöd, resurser, självbestämmande med flera) hängde samman med hälsan hos både chefer och medarbetare samt med uppfattningen om verksamhetens kvalitet. Eftersom studien gjorts över tid kan den också peka på vad som är orsak och verkan när det gäller exempelvis hälsa och välmående. Kunskaperna kan användas för både förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Resultaten har presenterats bland annat i vetenskapliga tidskrifter.