Illegitima arbetsuppgifter, krävande klientrelationer, dysfunktionellt socialt stöd - stressorer i skolans arbete och dess samband med styrformer

Sammanfattning

Arbetsvillkoren har förändrats för lärare och skolledare. Allt mer av arbetstiden ägnas åt arbetsuppgifter som inte tillhör själva lärar- och rektorsuppdraget. Projektet har undersökt hur nya styrformer påverkar arbetsinnehållet för lärare och skolledare. Resultaten visar att lärare påverkats mer negativt än andra yrkesgrupper och även än skolledare (rektorer). Stödet från överordnade har minskat, pappersarbetet har ökat och sociala relationer till elever har kommit i fokus framför pedagogisk kärnkompetens.

Projektledare Eva Bejerot
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2011-07-01 - 2014-06-30
Beviljat totalbelopp 2 969 000 kr
Diarienummer 100055

Syfte

Projektet skulle undersöka hur nya styrsystem (New Public Managemen) påverkat arbetsinnehållet för lärare och skolledare. Sambandet mellan stress och ohälsa skulle också studeras.

Genomförande

En enkät skickades ut till cirka 3 000 slumpvis utvalda medlemmar i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. Jämförelser gjordes med en SACO-studie från 1992 som har data om krav, inflytande och stöd i arbetet för lärare, skolledare och andra akademiska yrken. Forskarna har också studerat olika slags dokument.

Resultat

Utvecklingen har varit mer negativ för lärare än för andra yrkesgrupper, inklusive skolledare. Sedan de nya styrformerna införts har bland annat stödet från överordnade minskat, pappersarbetet ökat och fokus hamnat på sociala relationer med eleverna.  Enkätsvaren skapat ett underlag för diskussioner om lärares och skolledares arbete och hur det är kopplat till yrkesroller och styrformer. Jämförelser med studien från 1992 innebär ett tidsperspektiv som kan användas för att diskutera bland annat vad förändrade arbetsuppgifter betytt för arbetsvillkor, stress och hälsa hos skolpersonalen. Resultaten sprids via internationella och nationella tidskrifter samt en särskild webbplats.