Hållbart lärande i radikal omställning - Interaktion Människa, Teknik och Organisation

Sammanfattning

Sammanfattning

Många organisationer har ändrat arbetssätt under pandemin 2020. Inte minst har det blivit mer hemarbete och mer digital kommunikation. Det kan ge mer kontroll i arbetet men också att man blandar ihop arbete och fritid. Projektet fokuserar på hur teknik, människor och organisationer samspelar. Utifrån det perspektivet undersöker forskarna hur de som inte arbetar på bestämda platser och under bestämda tider kan få ett hållbart lärande.

Projektledare Andrea Eriksson
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 4 598 000 kr
Diarienummer 200364

Syfte

Projektet ska undersöka hur man, utifrån ett MTO-perspektiv, kan utveckla ett hållbart lärande när det inte är bestämt var och när man arbetar.

Genomförande

Två företag med 300-400 anställda som ändrat arbetssätt på grund av pandemin deltar i studien. De anställda får besvara enkäter och forskarna genomför även workshops på arbetsplatser i företagen. Enkäten innehåller frågor om bland annat lärandeklimat, flexibla arbetssätt, hur digitala lösningar upplevs, egenkontroll, ledning samt organisering av arbetet. I den första workshopen diskuterar deltagarna hur pandemin förändrat deras arbetssätt. I senare workshops får de ta del av resultaten under projektets gång.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur man kan leda medarbetare som arbetar flexibelt på ett sätt som gynnar prestation, välmående, kreativitet och samarbete. Forskarna tar fram råd och rekommendationer för detta. Resultaten sprids både till forskare och praktiker genom olika nätverk. Dessutom sprids de via utbildningar, externa workshops, konferenser och vetenskapliga artiklar.