Palliativ vård under Covid-19 pandemin - Arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa

Sammanfattning

Sammanfattning

Pandemin 2020 innebär en hög belastning på vården, inte minst vården i livets slut. Forskarna undersöker om förändringar i arbetsmiljön under pandemin påverkat vårdpersonalens välbefinnande, samvetsstress, tilltro till sin professionella förmåga och uppfattning av den palliativa vårdens kvalitet. Kunskaperna från projektet visar vad man behöver tänka på för att skydda personalens välbefinnande och ge en god vård vid livets slut under svåra kriser.

Projektledare Maria Larsson
Organisation Karlstads universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 2 697 000 kr
Diarienummer 200393

Syfte

Projektet ska undersöka om förändringar i arbetsmiljön under pandemin påverkat vårdpersonalens välbefinnande, samvetsstress och tilltro till sin förmåga. Dessutom ska forskarna undersöka om förändringarna påverkat personalens upplevelse av vårdkvaliteten och av sin egen hälsa och välbefinnande.

Genomförande

750 vårdanställda som arbetar med patienter i livets slut på sjukhus och särskilda boenden i Sverige och Norge erbjuds att delta. Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden ombeds besvara en enkät. Frågorna i den handlar om psykosocial arbetsmiljö, tilltro till sin egen förmåga, samvetsstress, vårdkvalitet, skyddsutrustning, rädsla för smitta med mera. Dessutom intervjuas ett fyrtiotal av dem om att vårda patienter i livets slutskede under en pandemi.

Resultat

Projektet ger kunskap om utmaningar och vad man behöver tänka på i arbetsmiljön för den som arbetar med palliativ vård under extrema situationer. Kunskaperna kan gynna personalens hälsa och välbefinnande och förbättra vårdkvaliteten i den palliativa vården under kristider. De kan också bidra till bättre trivsel med jobbet och minskad personalomsättning. Resultaten sprids inom vården, via utbildningar och genom vetenskapliga publikationer och konferenser.