Rehabiliteringsprofil hos post Covid-19 patienter

Sammanfattning

Sammanfattning

Tidigare forskning har visat att patienter som fått intensivvård för covid ofta har kvardröjande besvär. Det kan vara sämre lungfunktion, trötthet, huvudvärk och posttraumatisk stress. Forskarna följer patienter som fått intensivvård för covid för att ta fram individanpassade behandlingar och rehabilitering för dem.

Projektledare Yvonne Freund-Levi
Organisation Region Örebro län
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2021-01-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 1 023 000 kr
Diarienummer 200386

Syfte

Forskarna ska följa patienter som haft en allvarlig covid-sjujdom över tid för att se hur de påverkats när det gäller bland annat kognitiv funktion, fysisk och psykisk funktion, välmående och livskvalitet. Då kan man se vad de behöver hjälp och stöd med.

Genomförande

Alla patienter som fått intensivvård för covid vid Örebro universitetssjukhus tas med i studien. Forskarna hämtar in grundläggande information om deras kön, ålder, utbildning, yrke med mera. De undersöks medicinskt. Dessutom hämtas diagnoser, sjukdomshistoria och laboratorieresultat in för dem. Blodprov tas vid flera tillfällen. De får också genomgå kognitiva och psykologiska test och svara på frågeinstrument som mäter depression, posttraumatisk stress och utmattning. Information om sjukskrivning hämtas från försäkringskassan. Alla data analyseras med statistiska metoder.

Resultat

Projektet ger kunskap om vilket stöd och vilken rehabilitering intensivvårdade covidpatienter behöver. Kunskaperna kan användas till att skräddarsy behandling och rehabilitering, vilket hjälper patienterna att fortare komma i arbete om de är i arbetsför ålder, vara mindre sjukskrivna och må bättre. Resultaten sprids via vetenskapliga konferenser och tidskrifter samt genom olika populärvetenskapliga kanaler.