Covid-19 uppföljning efter hemgång i Göteborg

Sammanfattning

Sammanfattning

Personer som varit inlagda för covid på sjukhus har ofta kvardröjande funktionsnedsättningar. Därför behövs mer kunskap om långtidseffekterna av covid-sjukdom. Projektet undersöker vilka problem personer som varit inlagda för covid upplever, deras symptom och vilka åtgärder sjukvården satt in. Målet är att drabbade ska få bättre hjälp och rehabilitering.

Projektledare Katharina Stibrant Sunnerhagen
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-30
Beviljat totalbelopp 2 475 000 kr
Diarienummer 200324

Syfte

Projektet ska ta fram mer kunskap om konsekvenserna av covid och om de behov av rehabilitering och vård som covid-patienter har efter att ha vårdats på sjukhus. Samtidigt ska projektet testa ett nytt sätt att ta fram sådan information med hjälp av 1177.

Genomförande

1.000 vuxna som drabbats av covid deltar i studien. Forskarna använder svar på en enkät som de får besvara via 1177 för att bedöma om de behöver fortsatt hjälp från vården. Enkätsvaren kopplas till information från intensivvårdsregistret, regionens vårddatabas och läkemedelsregistret. Patienterna följs i sex månader efter hemkomst från sjukhuset och informationen jämförs med registerdata från tiden innan de blev sjuka.

Resultat

Studien ger kunskap om konsekvenserna av svår covidsjukdom för personen som drabbats och samhället. Det ger i sin tur mer kunskap om vilken rehabilitering och behandling personer som blivit covidsjuka behöver. Att följa upp patienter efter hemgång från sjukhuset via 1177 är en modell som kan användas även i andra sammanhang. Resultaten av studien presenteras på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. De sprids också populärvetenskapligt via Sahlgrenska sjukhusets pressavdelning och massmedia.