Sjukfrånvaro bland arbetare inom handel i relation till Covid-19-pandemin: prospektiva kohortstudier

Sammanfattning

Sammanfattning

Sveriges pandemistrategi har bland annat gått ut på att så mycket arbete som möjligt ska göras hemifrån. Inom handeln har man dock inte kunnat jobba hemifrån. Man har också ofta haft svårt att hålla fysisk distans för att undvika smitta. Branschen har dessutom drabbats hårt av uppsägningar, nedskärningar och permitteringar. Projektet undersöker om handelsanställda varit mer sjukskrivna under pandemin eller drabbats hårdare av sjukdom än andra.

Projektledare Kristin Farrants
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2021-05-01 - 2024-04-30
Beviljat totalbelopp 3 763 000 kr
Diarienummer 200362

Syfte

Projektet ska ta fram data om sjukskrivning, sjuk- och aktivitetsersättning, riskfaktorer och överdödlighet bland vuxna handelsanställda under pandemin 2020.

Genomförande

Forskarna hämtar data från olika register om sjukskrivning, sjuklighet, för tidig död och sjuk- och aktivitetsersättning. Informationen hämtas från Statistiska centralbyrån, försäkringskassan, patientregistret, läkemedelsregistret med flera.

Resultat

Kunskaperna från projektet kan användas för att se vilka som riskerar att drabbas hårt under kommande pandemier samt vilka inom handeln som löper högre risk än andra. Resultaten kan ligga till grund för framtida studier, både inom handeln och för andra yrkesgrupper. De sprids via en referensgrupp som knutits till projektet, arbetsgivare, fackföreningar med flera. Dessutom förmedlas de via en hemsida, seminarier, massmedia och vetenskaplig publicering.