ADA-WEBB, digitalt stöd för chefer för att hantera arbetsrelaterad ohälsa

Sammanfattning

Arbetsrelaterad ohälsa är ett växande problem, ofta med långvariga sjukskrivningar som följd. Chefen har en central roll och stort ansvar i det förbyggande- och rehabiliterande arbetet, där konkret stöd saknas. Arbetsplatsdialog för arbetsgivare (AD-A) är en evidensbaserad metod som kan möta detta behov. Genom att göra AD-A webbaserad (ADA-WEBB) kan chefer få ett lättåtkomligt verktyg att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete

Projektledare Therese Eskilsson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 3 803 000 kr
Diarienummer 200305

Syfte
Syftet med detta projekt är att undersöka om ADA-WEBB kan vara ett användbart digitalt verktyg för chefer i både stora och små företag för att agera vid medarbetares ohälsa.

Genomförande
Projektet består av att digitalisera AD-A till ADA-WEBB som därefter prövas i en interventionsstudie. ADA-WEBB innehåller strukturerad information med både text, korta filmer och konkreta guider som ger stöd i hur chefer konkret kan agera vid ohälsa, med att exempelvis skapa dialog och anpassa arbete som följs upp med skriftliga planer. Ca 300 chefer från små och stora företag, olika verksamheter och branscher kommer att pröva och använda ADA-WEBB. Interventionen utvärderas genomintervjuer av deltagande chefer och deras involverade medarbetare, nyckelaktörer på företagen, samt analys av de skriftliga planerna som genomförs för anpassning av arbete. Även en processutvärdering genomförs utifrån det insamlade datat.


Resultat
Resultatet från projektet kan ge ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas i arbetsmiljöarbetet, samt vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för en effektiv implementering. Det framtagna verktyget kommer att göras fritt tillgängligt och väntas ge chefer stöd i arbetet med medarbetares ohälsa