Sjukfrånvaro bland fotgängare som skadas i trafiken efter fall respektive på annat sätt

Sammanfattning

Fallolyckorna i vägmiljö är fler än det totala antalet olyckor i trafiken men räknas bara som trafikolycka om den gående har kolliderat med ett fordon. Forskning saknas om hur fotgängares hälsa och arbetsförmåga påverkas både vid fall och vid olyckor med andra trafikanter. En registerbaserad studie gör det möjligt att över tid följa vårdbehov och sjukfrånvaro hos fotgängare som skadats i trafiken och ger på så sätt ny kunskap om en ouppmärksammad typ av personskada som i sin tur kan bidra till förebyggande åtgärder.

Projektledare Emilie Friberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2021-02-01 - 2024-01-31
Beviljat totalbelopp 3 212 000 kr
Diarienummer 200303

Syfte

Projektet ska undersöka hälsotillstånd och arbetsförmåga hos fotgängare i arbetsför ålder som skadats i en fallolycka i vägmiljö eller vid kollision med annan trafikant

Genomförande

Sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning kommer att studeras i relation till typ av olycka, kön, ålder och yrke. Registerdata hämtas från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Folksam och Afa Försäkring

Resultat

Projektet förväntas ge ny kunskap om fotgängare som skadas i trafikmiljö och deras påföljande sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning