Utvärdering av alternativa mätmetoder för exponeringsmätningar för dieselavgaser

Sammanfattning

Exponering för dieselavgaser är cancerframkallande och inom EU har man beslutat om ett nytt gränsvärde för denna typ av avgaser. Tanken är att man ska mäta sotpartiklar i form av elementärt kol (EC), vilket kräver utrustning som bara finns på få av landets universitet. Betydligt enklare är att mäta sotpartiklar i form av Black carbon (BC), som innehåller både kol och andra svårförbrända ämnen. En studie av hur väl och när BC kan användas som ett mått på halten EC kan ge en enklare metod för att bedöma exponering för dieselavgaser.

Projektledare Håkan Tinnerberg
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 2 567 000 kr
Diarienummer 200280

Syfte

Projektet ska  mäta och analysera halten EC och BC i dieselavgaser i laboratoriemiljö och i arbetsmiljö

Genomförande

Projektet är tvådelat, en del ska genomföras i en laboratoriemiljö där det  på ett standardiserat sätt ska genereras diesel från olika motorer och med olika bränslen. I den andra delen ska det studeras exponeringen för fem olika yrken. I båda delarna kommer det att användas flera tekniker för att samla in och analysera emissioner och exponering av dieselavgaser mätt som EC och BC.  I projektet ingår att göra en mindre  kartläggning av exponering för några utsatta yrkesgrupper.

Resultat

Studien förväntas väntas visa om det går att använda en enklare metod för bedömning av exponering för dieselavgaser än den rekommenderade. Projektet kommer också att ge mätdata som kan användas för riskbedömning för några specifika yrkesgrupper.