Sjuksköterskor i frontlinjen av COVID-19 pandemin: Vilka blev konsekvenserna?

Sammanfattning

Sammanfattning

Sjuksköterskorna har stått i frontlinjen under pandemin. Den stress och de traumatiska händelser de utsatts för kan utlösa posttraumatiskt stressyndrom. Det behövs mer kunskap om vanligt det är att sjuksköterskor fått sådana problem efter pandemiarbetet. Kunskaperna kan bidra till att utveckla vården och förhindra såväl arbetsrelaterad ohälsa som hög personalomsättning.

Projektledare Ann Rudman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2021-01-01 - 2024-01-01
Beviljat totalbelopp 3 880 000 kr
Diarienummer 200311

Syfte

Projektet ska kartlägga pandemin effekter på sjuksköterskors arbetssituation och hälsa. Forskarna ska ta reda på hur vanligt det är att sjuksköterskor drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Målet är kunskaper som kan användas till långsiktiga och strategiska förbättringar.

Genomförande

Studien bygger vidare på en tidigare nationell undersökning av sjuksköterskor med en uppföljande enkätundersökning. Därmed kan situationen före och efter pandemin jämföras. Enkätfrågorna sätts ihop tillsammans med forskande sjuksköterskor. Enkäten har också en del med öppna frågor där svarspersonerna kan svara med egna ord. Drygt 4.000 sjuksköterskor bjuds in att delta i studien.

Resultat

Studien ger kunskap om sjuksköterskors hälso- och arbetsmiljösituation ett år efter att pandemin startade. Kunskaperna kan användas för att förhindra ohälsa, sjukskrivningar och hög personalomsättning. Studien lär oss mer om stresskällor under pandemin och vad som behövs ändras i sjukvårdsorganisationen inför kommande pandemier. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter och en serie rapporter.