Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?

Sammanfattning

Sammanfattning

Pandemin 2020 ledde till stora utmaningar för hemtjänsten och skapade en besvärlig arbetssituation. Projektet undersöker hur personalens arbetsmiljö och hälsa påverkades av pandemin samt vilken roll ledarskapet och styrningen spelade. Kunskaperna kan bidra till bättre arbetsmiljö i hemtjänsten.

Projektledare Fredrik Norström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-07-31
Beviljat totalbelopp 3 705 000 kr
Diarienummer 200340

Syfte

Projektet ska undersöka hur hemtjänstpersonalens hälsa, arbetsmiljö och arbetsbelastning påverkats av pandemin. Forskarna antar att personalens hälsa försämrats under pandemin och att arbetsmiljön blivit mer ansträngd. De antar också att organisation, ledarskap och styrning är avgörande i det sammanhanget.

Genomförande

Projektet tar sin avstamp i en tidigare undersökning av hemtjänstpersonal i 16 svenska kommuner. Den visade att arbetsbelastningen var hög och att den höga arbetsbelastningen gav en sämre hälsorelaterad livskvalitet. För att kunna se vad som hänt under pandemin följer forskarna upp med en ny enkätundersökning samt intervjuer i hemtjänsten i den ursprungliga studiens kommuner. Intervjuerna genomförs både i så kallade fokusgrupper och individuellt med chefer. Frågorna i uppföljningsenkäten rör hälsorelaterad livskvalitet, läkemedelsanvändning, arbetsbelastning och arbetsinnehåll. De rör också hur pandemin påverkat arbetsmiljön. Samtliga anställda i hemtjänsten i de 16 kommunerna bjuds in att svara på enkäten.

Resultat

Studien ger information om hur pandemin påverkat hemtjänstpersonalens livskvalitet, läkemedelsanvändning och arbetsbelastning. Den visar också skillnader mellan kommuner och hur de kan kopplas till ledarskap och organisation. Resultaten kan ligga till grund för förbättringar av hemtjänstens arbetsmiljö. De sprids både populärvetenskapligt och genom vetenskapliga kanaler.