Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst vid Covid -19 pandemin i Sverige

Sammanfattning

Att arbeta inom äldrevården och hemtjänsten under coronapandemin har varit krävande. Många av de anställda har inte svenska som modersmål, blev drabbade av etisk stress på grund av rädsla för att föra smitta vidare, fick ökad arbetsbördan med strängare hygienrutiner och så vidare. Forskarna bakom projektet studerar undersköterskors och vårdbiträdens arbetsmiljö och hälsa under pandemin. De ska särskilt undersöka vilket stöd de saknar och vad de behöver i liknande situationer i framtiden.

Projektledare Annica Lövenmark
Organisation Mälardalens högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 2 198 000 kr
Diarienummer 200239

Syfte

Studien ska ta reda på mer om hur det är att arbeta som vård- och hemtjänstpersonal i hem eller på särskilda boenden under coronapandemin. Målet är att kunskaperna ska ge bättre arbetsmiljö, mer hälsa och mindre personalomsättning under kommande kriser.

Genomförande

Projektet genomförs som en enkätundersökning som följs upp med intervjuer i så kallade fokusgrupper. 4.000 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i hemtjänst eller på särskilt boende får en enkät med frågor om psykosociala faktorer, balans mellan arbete och privatliv samt mellan krav, stöd och kontroll i arbetet. Dessutom görs gruppintervjuer med 6-10 deltagare i varje grupp. Här ställer forskarna frågor om hur det är att arbeta under pandemin när det gäller arbetsmiljö och hälsa. Dessutom diskuterar grupperna hur stressen kan minskas. Eventuellt görs ytterligare intervjuer ett halvår senare.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur det är att arbeta med brukare som bor hemma eller på särskilt boende under en pandemi. Det ger kunskap om hur man kan underlätta för personalen under sådana omständigheter. Resultaten från studien kan ge bättre stöd och åtgärder för dem, vilket i sin tur kan minska personalomsättningen och ge bättre hälsa. Resultaten sprids till regioner, företagshälsovård, utbildningar och så vidare. Dessutom publiceras de i populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar.