Utvärdering av särskild sjukvårdsledning under Covid-19 - evidensbaserad utveckling för resilient ledning i framtida kriser

Sammanfattning

Under pandemin har det tidvis varit RSSL, regional särskild sjukvårdsledning, som gällt i vården när det varit stabslägen, förstärkningslägen och så vidare. Det innebär att vårdanställda under en längre tid har hög arbetsbelastning och ofta moralisk stress på grund av hårda prioriteringar. Det har också varit brist på exempelvis skyddsutrustning. Projektet undersöker vilka lärdomar som kan dras av arbetet med RSSL i vården under pandemivåren 2020.

Projektledare Carl-Oscar Jonson
Organisation Region Östergötland
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-07-01 - 2021-12-30
Beviljat totalbelopp 668 000 kr
Diarienummer 200165

Syfte

Projektet analyserar och tar tillvara erfarenheter av arbete med RSSL. Syftet är ett bättre och mer hållbart arbete med RSSL under framtida kriser. Erfarenheterna ska också överföras till verksamheterna under projektets gång, medan pandemin fortgår.

Genomförande

Forskarna observerar pågående arbete och intervjuar nyckelpersoner. Erfarenheterna analyseras ur olika perspektiv: katastrofmedicinska, ledning med mera. Resultaten sprids till medarbetare under pågående pandemi och tas med i utbildning. Sjukvårdsledningen för RSSL i Östergötland insåg tidigt att de behövde ta tillvara lärdomar från arbetet under pandemin och tillsatte i mars 2020 några personer för att följa och dokumentera arbetet. Projektet samlar in ännu mer data om det med hjälp av fältstudier, loggböcker, uppgifter om antal smittade med mera. Dessutom intervjuas personer som varit inblandade i arbetet med RSSL.

Resultat

Kunskaperna från projektet bidrar till att utveckla och göra RSSL-arbetssättet mer uthålligt och hållbart under kommande kriser. Medverkande organisationer får ta del av resultaten direkt, vilket de kan få omedelbar nytta av. De tas också med i en utbildning i sjukvårdsledning. Personal som varit inblandade i Östergötland får skriftliga och muntliga rapporter om vad forskarna kommit fram till. Resultaten sprids också till olika målgrupper, både lokalt och nationellt, och skickas till vetenskapliga tidskrifter.