Skyddsutrustning vid covid-19 - Metodik för säker produktframtagning med visualiserade instruktioner för att förebygga smitta

Sammanfattning

Pandemin har lett till att behovet av skyddsutrustning inom vård och omsorg har ökat drastiskt. Projektet tar fram instruktioner för hur personal i äldreomsorgen kan minska smittrisken. Dessutom tar projektet fram ett stöd för dem som tillverkar egen skyddsutrustning.

Projektledare Katrin Skagert
Organisation RISE IVF AB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-06-15 - 2021-06-14
Beviljat totalbelopp 1 237 000 kr
Diarienummer 200157

Syfte

Projektet ska ta fram visualiserade instruktioner åt äldreomsorgspersonal för att minska smittspridning. Dessutom ska projektgruppen ta fram ett metodstöd för icke industriell och egen tillverkning av skyddsutrustning.

Genomförande

I en första del av projektet kartläggs hur egen tillverkning av skyddsutrustning i form av visir och skyddsrockar ser ut för att kunna bestämma deras kvalitet. Certifieringsexperter deltar med riskanalys och bedömning av de material som används. Forskarna intervjuar också personer som gör egen skyddsutrustning. Resultaten används till instruktioner och metodstöd. Visuella instruktioner till anställda tas fram i form av en video, animationer med mera. De testas och riskanalyseras under workshops med representanter för företag, parterna, arbetsmiljöansvariga och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Resultat

Projektet bidrar till att minska risken för allvarlig ohälsa på grund av dåliga skydd. Metoder för att minska den risken vid egen tillverkning av skyddsutrustning sprids. De visuella instruktionerna väntas leda till att man följer hygienrutiner bättre och använder skydden effektivare. Det ökar både personalens och de äldres säkerhet. Instruktioner och tillverkningsstöd görs tillgängliga via olika kommunikationskanaler och nätverk. Resultaten sprids även via vetenskapliga kanaler.