Covid-19 pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt

Sammanfattning

Pandemin har lett till stora utmaningar i hemsjukvården och hemtjänsten. Dessa verksamheter har sedan tidigare arbetsmiljöproblem och en hög andel långtidssjukskrivna bland de anställda. Forskarna undersöker hur pandemin påverkat personalen där. Kunskaperna kan ge bättre arbetsmiljö även under mer vardagliga omständigheter.

Projektledare Christofer Rydenfält
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-11-01 - 2022-10-31
Beviljat totalbelopp 2 212 000 kr
Diarienummer 200137

Syfte

Projektet ska undersöka hur pandemin påverkar arbetsmiljön i hemtjänsten och hemsjukvården när det gäller sådant som hemarbete, organisering, arbetsmetoder och samverkan. Projektet ska också ta fram lärdomar och förslag på förbättringar som kan användas även efter pandemin.

Genomförande

Projektet bygger vidare på en tidigare studie där forskarna undersökte mobilt hemarbete i några kommuner. I det projektet intervjuade de sjuksköterskor i hemsjukvården, observerade deras arbete samt intervjuade anställda på vårdcentraler. Forskarna undersöker nu särskilt arbetet under pandemin: vilka arbetsmiljöproblem som uppstår och vilka lärdomar vi kan dra av pandemiarbetet. De analyserar särskilt behovet av kommunikation och stödkompetenser.

Resultat

Arbetsmiljöproblemen i hemtjänsten och hemsjukvården har dragits till sin spets under pandemin. Resultaten kan hjälpa till att motverka sådana problem. De kan också förbättra arbetsmiljöarbetet under mer vardagliga omständigheter. Förutom att de deltagande organisationerna får ta del av resultaten så sprids de via konferenser, mässor, facktidskrifter och vetenskapliga tidskrifter.