Kamerabaserad mätning av vitalparametrar och prioritering vid misstänkt Covid-19 infektion

Sammanfattning

När man bedömer hur allvarlig en covidinfektion är mäts så kallade vitalparametrar: syrehalten i blodet, kroppstemperaturen, blodtrycket med mera. Mätningarna innebär en risk för att den som gör dem smittas. Det finns dock ny teknik för att göra dessa kontroller utan kroppskontakt. Den bygger på särskilda kameror som läser av patienten och ett dataprogram bearbetar informationen. Projektet undersöker om metoden är lika tillförlitlig som de metoder som används i vården idag. Metoden skulle kunna användas både på sjukhus och i äldrevården.

Projektledare Ronny Gunnarsson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2020-05-01 - 2021-04-30
Beviljat totalbelopp 2 205 000 kr
Diarienummer 200129

Syfte

Projektet ska undersöka om den nya kamerabaserade tekniken ger lika bra resultat som traditionella mätmetoder i vården.

Genomförande

Studien genomförs på sjukhus på patienter som tagits in för misstänkt covidinfektion. Först mäts deras vitalparametrar med standardutrustningen, sedan med den särskilda utrustningen som består av höghastighetskamera, en kamera som arbetar med infrarött ljus och mjukvara som analyserar informationen. Metoderna jämförs sedan. Forskarna hämtar också olika data från register, bland annat dödsorsakregistret och patientregistret.

Resultat

Projektgruppen förväntar sig att den nya metoden kan mäta kroppstemperatur, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, syrenivå i blodet och blodtryck på ett tillförlitligt vis. Resultaten från studien sprids bland annat via vetenskapliga konferenser och publiceras i vetenskapliga tidskrifter.