COVID-19 inom äldrevården i Göteborgområdet

Sammanfattning

Personer över 70 år löper mycket större risk att drabbas allvarligt av det nya coronaviruset. Därför är det viktigt att se till att de inte blir smittade. Personal på äldreboenden arbetar ofta nära de boende och med flera personer under arbetsdagen. De riskerar därmed både att bli smittade själva och att smitta boende. Forskarna bakom projektet ska undersöka hur många i personalen på äldreboenden i Göteborg som bär eller har burit på coronaviruset och hur stor del av dem som blivit sjuka respektive saknat symptom.

Projektledare Johan Ringlander
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2020-07-20 - 2021-07-20
Beviljat totalbelopp 1 090 000 kr
Diarienummer 200245

Syfte

Studien ska undersöka hur många i äldreomsorgen som bär eller burit på, respektive blivit sjuka av, det nya coronaviruset. De ska även jämföra förekomsten av infektion hos dem som stannar hemma på grund av symptom respektive går till jobbet. Dessutom ska forskarna studera förekomsten av coronasmitta hos boende som haft symptom som lett till provtagning.

Genomförande

Cirka 150 anställda i äldreomsorgen deltar i studien. De provtas vid tre tillfällen med två veckors mellanrum. De får också svara på frågor om skyddsutrustning, social situation, arbete, symptom med mera. Boende som provtagits för viruset kontaktas och forskarna frågar om de får använda deras provsvar och om de kan tänka sig att lämna nya prov.

Resultat

Studien ger kunskap om hur vanligt det är med coronasmitta och covidinfektion bland personal i äldreomsorgen. Den ger också information om hur många av dem som haft milda, inga eller svårare symptom. Resultaten kan vara till nytta både för de äldre och för personalen. De kommer troligen att visa på nyttan med provtagning och förebyggande åtgärder mot smitta. Det kan gynna både arbetsmiljön och hälsan på många arbetsplatser.